top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ อปท.

1. แก้ไขหน้าจอจัดทำสัญญาการยืมเงิน เพิ่มช่องให้ระบุชื่อผู้ยืมได้เอง 

 สำหรับกรณีที่ผู้ยืมเป็นบุคคลภายนอก อปท. 

คู่มือการใช้งาน  

จัดทำสัญญายืมเงิน

 2. แก้ไขหน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และค้นหา/แก้ไข/

ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP ดังนี้

2.1  หน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เพิ่มให้เลือก

มี/ไม่มี เงินล่วงหน้า

2.2  หน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เพิ่มแสดงยอด

ที่จัดทำฎีกาเบิกเงินแล้ว 

2.3  เพิ่มให้เลือกและเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกรณีจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งเงิน

งบประมาณล่วงหน้า สามารถแก้ไขสัญญาจากระบบ e-GP

เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นได้ 

2.4  ให้สามารถคลิกประวัติการแก้ไข เพื่อเรียกดูประวัติการแก้ไข

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

คู่มือการใช้งาน 

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP 

 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 30 มีนาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

1. แก้ไขหน้าจอบันทึกสัญญาจากระบบ e-GP  เพิ่มให้เลือก มีหลักประกันสัญญา

หรือ ไม่มีหลักประกันสัญญา

คู่มือการใช้งาน  

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

รับหลักประกันสัญญา(สัญญา e-GP) 

 

** สัญญาจากระบบ e-GP ที่ได้จัดทำไปแล้ว ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2561

หากต้องการรับหลักประกันสัญญา ให้แก้ไขสัญญาจากระบบ e-GP

คลิกเลือก มี หลักประกันสัญญา แล้วกดปุ่ม "บันทึก"

 

2. แก้ไขหน้าจอจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คู่มือการใช้งาน 

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

 

3. หน้าจอจัดทำฎีกาชำระหนี้เงินกู้ตามงบประมาณ เพิ่มแสดงยอดงบประมาณคงเหลือ

คู่มือการใช้งาน 

ฎีกาเบิกชำระหนี้เงินกู้ตามงบประมาณ

 

 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี

การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1575 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ชัดเจน

เป็นไปในแนวทางเดียวกันและรองรับการเบิกจ่ายเงิน

ให้ผู้สิทธิรับเงินโดยตรงแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 2 มีนาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


1. แก้ไขหน้าจอบันทึกนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ให้สามารถกรอกช่องข้อมูลทั่วไป  

ได้จำนวน 3,000 อักขระ (ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4)

 คู่มือการใช้งาน 

หมายเหตุประกอบงบ-บันทึกนโยบายบัญชีที่สำคัญ

 

2. แก้ไขหน้าจอจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP  เพิ่มให้เลือก มี/ไม่มี โอนสิทธิการรับเงิน

คู่มือการใช้งาน 

จัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP

 

 

 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรื่องการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบจะคำนวณเงินสมทบกองทุน

 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้อัตโนมัติ

แต่ อปท. สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้เอง

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

คู่มือการใช้งาน

 ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับแรก)

ร่างประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม)

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

อนุมัติเทศบัญญัติข้อบัญญัติ  

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1611

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8210
mod_vvisit_counterเมื่อวาน47020
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน311424
mod_vvisit_counterเดือนนี้794360
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1315656
mod_vvisit_counterAll days62421229

We have: 482 guests, 22 bots online
Your IP: 54.162.128.159
 , 
Today: ก.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.