top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายการปรับปรุงระบบ ที่จะนำขึ้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้งานของแต่ละรายการ

 

1.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายจ่าย

1.1  ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ หลักประกันสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.2  ปรับปรุงการแก้ไขเงินล่วงหน้า และหักคืนเงินล่วงหน้า คู่มือการใช้งาน

1.3 ปรับปรุงการรับ และการคืน/ริบ เงินประกันผลงาน คู่มือการใช้งาน

1.4  ปรุงการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับการผิดสัญญา คู่มือการใช้งาน

1.5  ปรับปรุงการยืมเงินสะสม คู่มือการใช้งาน

1.6  ปรับปรุงการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างจากแหล่งเงินกู้ ที่ได้บันทึกโครงการเงินกู้แต่ยังไม่ได้จัดซื้อ/จัดจ้างของปีที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน

1.7  ปรับปรุงการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาที่ใช้จากแหล่งเงินกู้ คู่มือการใช้งาน

1.8  ปรับปรุงฎีกาบำนาญ(ฎีกาเดียว) สามารถเบิกจ่ายได้จากเงินรับฝาก กบท.
และเงินรับฝาก ชคบ. คู่มือการใช้งาน

 

2.      การปรับปรุงในระบบข้อมูลรายรับ

   ปรับปรุงการลบฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี คู่มือการใช้งาน

 

3.      การปรับปรุงในระบบบัญชี

3.1  ปรับปรุงงบทดลอง คู่มือการใช้งาน

3.2  ปรับปรุงการโอนเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร คู่มือการใช้งาน

3.3  ปรับปรุงการรับ-การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ที่มีคู่โอนอัตโนมัติ คู่มือการใช้งาน

3.4  การโอนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

 

4.      การปรับปรุงรายการอื่นๆ ที่จะขึ้นระบบวันที่ 1 ต.ค. 59

4.1  การยืมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ คู่มือการใช้งาน

4.2  การยืมเงินรับฝากอื่นๆ คู่มือการใช้งาน

4.3  ปรับปรุงการสร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้าและจัดรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
และเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง จากแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า 
คู่มือการใช้งาน

4.4  ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ กรณีรับชำระลูกหนี้ภาษี คู่มือการใช้งาน

4.5  ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขยอดการประเมินได้หลายราย คู่มือการใช้งาน 

4.6  การปรับปรุงบัญชีและทะเบียนรายจ่าย คู่มือการใช้งาน

 
วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

          

ดาวน์โหลดวิธีปฏิบัติงาน ฯ   "คลิกที่นี่"                 

 

          

 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                             ประกาศ!!!

       ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน "คลิกที่นี่"

สามารถถาม ตอบ ปัญหา แนะนำการปฏิบัติงาน

ที่เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ "คลิกที่นี่"

และเพื่อเป็นการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน

สามารถประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน โดย "คลิกที่นี่"

 

          

 
รายการปรับปรุงระบบการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบ ได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือนแบบ 1 ฎีกาตัดทุกงาน และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หักและเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก ที่ท่านต้องการที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ > ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนฝ่ายการเมือง, ผู้รับเงินเดือนฝ่ายประจำ, ผู้รับบำนาญ, ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ข้อมูลพนักงาน หรือ  ระบบข้อมูลรายจ่าย > ฐานข้อมูลเงินเดือนบำนาญ > ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน

ก่อนการจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งาน

 
ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเงินเดือนและรายงานการจัดทำเช็คเงินเดือน ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรียน อปท. ผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

เนื่องจากระบบได้ปรับปรุงการจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน

และรายงานการจัดทำเช็คฎีกาเบิกเงินเดือน

ซึ่งมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก

 

จึงขอให้ อปท. ยังไม่ต้องดำเนินการจัดทำฎีกาเงินเดือนสำหรับเดือน ม.ค. 59

 อปท. จะสามารถจัดทำฎีกาเงินเดือนในระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

 ก่อนจัดทำฎีกาเงินเดือน  ท่านสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติงานได้จาก คู่มือการใช้งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44442
mod_vvisit_counterเมื่อวาน55139
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้147159
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน311723
mod_vvisit_counterเดือนนี้722212
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1294399
mod_vvisit_counterAll days55304889

We have: 453 guests, 23 bots online
Your IP: 54.226.41.91
 , 
Today: ม.ค. ๑๖, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.