top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ อปท.

1. แก้ไขหน้าจอจัดทำสัญญาการยืมเงิน เพิ่มช่องให้ระบุชื่อผู้ยืมได้เอง 

 สำหรับกรณีที่ผู้ยืมเป็นบุคคลภายนอก อปท. 

คู่มือการใช้งาน  

จัดทำสัญญายืมเงิน

 2. แก้ไขหน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และค้นหา/แก้ไข/

ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP ดังนี้

2.1  หน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เพิ่มให้เลือก

มี/ไม่มี เงินล่วงหน้า

2.2  หน้าจอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เพิ่มแสดงยอด

ที่จัดทำฎีกาเบิกเงินแล้ว 

2.3  เพิ่มให้เลือกและเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกรณีจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งเงิน

งบประมาณล่วงหน้า สามารถแก้ไขสัญญาจากระบบ e-GP

เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นได้ 

2.4  ให้สามารถคลิกประวัติการแก้ไข เพื่อเรียกดูประวัติการแก้ไข

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

คู่มือการใช้งาน 

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP 

 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 30 มีนาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

1. แก้ไขหน้าจอบันทึกสัญญาจากระบบ e-GP  เพิ่มให้เลือก มีหลักประกันสัญญา

หรือ ไม่มีหลักประกันสัญญา

คู่มือการใช้งาน  

บันทึกจัดซื้อ จัดจ้าง สัญญาจากระบบ e-GP

รับหลักประกันสัญญา(สัญญา e-GP) 

 

** สัญญาจากระบบ e-GP ที่ได้จัดทำไปแล้ว ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2561

หากต้องการรับหลักประกันสัญญา ให้แก้ไขสัญญาจากระบบ e-GP

คลิกเลือก มี หลักประกันสัญญา แล้วกดปุ่ม "บันทึก"

 

2. แก้ไขหน้าจอจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง 

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คู่มือการใช้งาน 

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

 

3. หน้าจอจัดทำฎีกาชำระหนี้เงินกู้ตามงบประมาณ เพิ่มแสดงยอดงบประมาณคงเหลือ

คู่มือการใช้งาน 

ฎีกาเบิกชำระหนี้เงินกู้ตามงบประมาณ

 

 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี

การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1575 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ชัดเจน

เป็นไปในแนวทางเดียวกันและรองรับการเบิกจ่ายเงิน

ให้ผู้สิทธิรับเงินโดยตรงแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 2 มีนาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


1. แก้ไขหน้าจอบันทึกนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ให้สามารถกรอกช่องข้อมูลทั่วไป  

ได้จำนวน 3,000 อักขระ (ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4)

 คู่มือการใช้งาน 

หมายเหตุประกอบงบ-บันทึกนโยบายบัญชีที่สำคัญ

 

2. แก้ไขหน้าจอจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP  เพิ่มให้เลือก มี/ไม่มี โอนสิทธิการรับเงิน

คู่มือการใช้งาน 

จัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP

 

 

 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรื่องการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบจะคำนวณเงินสมทบกองทุน

 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ให้อัตโนมัติ

แต่ อปท. สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้เอง

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

คู่มือการใช้งาน

 ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับแรก)

ร่างประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม)

คำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

อนุมัติเทศบัญญัติข้อบัญญัติ  

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19639
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32873
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้204411
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน260159
mod_vvisit_counterเดือนนี้730339
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79573206

We have: 265 guests, 9 bots online
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: ส.ค. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.