top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


หลักการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายประเภทต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

อธิบายหลักและการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ประเภทต่างๆ

       การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น รายการนี้อยู่ในงบลงทุน เพื่อแสดงว่า อปท. มีการลงทุนด้านการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดีใช้ได้

       การจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ทำให้เกิด ครุภัณฑ์หรือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการใหม่  สำหรับ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ ที่ตั้งใน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในอนาคตระบบจะนำ  รายการเหล่านี้ไปบันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่อบันทึกเป็นประวัติการซ่อมทรัพย์สิน

 

 

 
กรณีเงินไทยเข้มแข็ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

สำหรับปีงบประมาณ 2553 กรณี เงินไทยเข้มแข็ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หาก อปท.ใดได้รับเงินไทยเข้มแข็ง การใช้จ่าย จะมี 2 ลักษณะ คือ

1. จะนำไปใช้ในรายการตาม เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือ

2. นำไปใช้ในรายการตั้งใหม่

    กรณีนำไปใช้ในรายการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้รับเงินไทยเข้มแข็งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

    กรณีนำไปใช้ในรายการตั้งใหม่ ให้รับเงินไทยเข้มแข็ง เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

 
เงินเดือนย้อนหลัง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

กรณีที่ลงฏีกาเงินเดือนย้อนหลังให้ใส่ยอดเงินเต็มจำนวนที่ต้องจ่าย ไม่สามารถหักรายการใดๆได้

 

 
การปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ระบบมีค่าตั้งต้นด้านการเงินคือ

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี ยกมาต้นปีงบประมาณ

***ยอดในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นยอดที่ถูกต้อง

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขยอดต่างๆได้***

เนื่องจาก การทำงานบนระบบ ใช้วิธีการวางฎีกา และออกใบเสร็จรับเงิน

หรือ หลักฐานการรับเงิน เพื่อให้ระบบประมวลผล

2. ด้านการเบิก ใช้การวางฎีกาและตัดจ่ายยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

3. ด้านการรับในแต่ละวัน ให้นำฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

หากมียอดใดที่ไม่ตรง อาจเกิดจากการวางฎีกาซ้ำ หรือออกใบเสร็จรับเงินซ้ำ

***การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แก้โดยการยกเลิกฎีกา

หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ห้ามทำใบผ่านปรับปรุง*****

 ระบบ e-LAAS เป็น การทำงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน บน web

เพื่อให้ ระบบ ควบคุม งบประมาณ และจัดทำบัญชีให้ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและรับรู้สถานะการเงิน ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

การปฎิบัติงานบนระบบ ระบบปิดบัญชีและจัดทำรายการเงิน ตั้งแต่รายงานสถานะการเงินประจำวัน งบทดลอง รายงานการเคลื่อนไหวของเงินสด รวมทั้งงบอื่นๆ กระทบยอดรายจ่ายฯ รายการแสดงยอดผูกพันงบประมาณ ยอดงบประมาณคงเหลือ รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือชื่ออื่นที่มีเงินลักษณะทำนองเดียวกันคงเหลือ

ทุกวัน หลังจากที่ได้จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง และ อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค ดังนั้น ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบยอดบัญชีให้เป็นประจำวัน 

อย่ารอให้ถึงวันที่  30 กันยายน ...

เพราะสายเกินไปที่จะแก้ไข และท่านไม่สามารถปรับปรุงรายการใดๆเหมือนมือที่ท่านคุ้นเคย ซึ่งได้แจ้งไว้ข้างต้นว่า การปฎิบัติงานบนระบบจะมีกระบวนการ คือมีการรับเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จนถึง เบิกจ่าย ดังนั้น การที่ยอดไม่ถูกต้อง เกิดจากการวิเคราะห์รายการไม่ถูก หรือ ใส่ยอดผิด

 

 
ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.

ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท ตัวอย่าง เช่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 100,000 บาทและได้มี

รายละเอียด คำชี้แจง ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการว่าจะจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

       ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ จำนวน 50,000 บาท

       ค่าจ้างเหมาดูแลสวน จำนวน 30,000 บาท

       ค่าจ้างเหมาอื่น จำนวน 20,000 บาท

เมื่อถึงขั้นตอนการบริหารงบประมาณ มีการก่อหนี้ผูกพัน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะปรากฎว่า

ต้องใช้งบประมาณ 80,000 บาท ในกรณีนี้ ไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายไดั

เพราะว่า ตามระบบงบประมาณ จะมีกระบวนการการตั้งงบประมาณตั้งแต่ งบ หมวดประเภท และแสดงรายจ่ายสิ้นสุดที่ประเภท  รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ สำหรับรายละเอียดและคำชี้แจง

เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินเท่านั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณรายจ่ายคล่องตัว

ควรอธิบายเพิ่มเติมท้ายรายการว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับ

รายจ่ายประเภท รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ

สำหรับการตั้งงบประมาณบน  e-LAAS  ไม่ต้องใส่คำชี้แจงว่า รายจ่ายแต่ละรายการจ่ายจากแหล่งเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ รายได้  เพราะว่าเมื่อมีการ ปฎิบัติงานบนระบบ ระบบจะสามารถรู้ว่ารายจ่ายประเภทใด จ่ายจากรายได้แหล่งไหน

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29573
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32776
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้134889
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน237941
mod_vvisit_counterเดือนนี้566941
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1245670
mod_vvisit_counterAll days78427117

We have: 319 guests, 21 bots online
Your IP: 35.153.135.60
 , 
Today: ก.ค. ๑๗, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.