top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


กันเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2553  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำหรับรายการที่ประสงค์จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

 => ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย => รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 => งบประมาณปีปัจุบัน ใส่วงเงินที่ประสงค์จะกันเงิน กด บันทึก พิมพ์รายงาน

       เพื่อเสนอสภาฯ อนุมัติรายการขอกันเงินไปดำเนินการในปีต่อไป

       ตามระเบียบ มท. เบิกจ่ายฯ ข้อ 59

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ประสงค์

จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

=> ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย

=> รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 กด บันทึก พิมพ์รายงาน

 เสนอ ผู้บริหาร (เนื่องจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ไม่ได้

ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ)

 

 
การเตรียมการสำหรับการปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                        ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

   แจ้งสำนัก/กอง วางฎีกาบนระบบ เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน สำหรับสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าการศึกษาบุตร

   ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

 
เงินอุดหนุนฯสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ด้วยได้มีหนังสือจาก กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพงวดสุดท้ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร กรณีนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบนระบบ ดังนี้

1. รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงินตามยอดที่รับแจ้ง

2. จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเข้า

       แผนงาน งบกลาง

          งาน งบกลาง

             หมวด งบกลาง

                ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใส่จำนวนเงิน

3.เมื่อจะเบิกเงิน ให้ วางฎีกาเบิกเงิน ที่

งบกลาง เลือกรายการปกติ แหล่งเงินคือเงินอุดหนุนระบุวััตถุประสงค์

ระบบจะยืมเงินสะสมให้ (หากมีเงินสะสมคงหลือเพียงพอ)แต่แสดงฎีกาเบิกเงินงบประมาณ

4. เมื่อจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รับเงินในระบบตามปกติ

 
ระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ปัจจุบัน อปท. ปฏิบัติงานด้านการคลังด้วยระบบมือ ตั้งแต่การควบคุมงบประมาณ การออกใบเสร็จรับเงิน การทำฎีกา การลงบัญชี สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทำเช็ค การทำใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ลงทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ลงบัญชีแยกประเภท
จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงาน รับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ฯลฯ

รายการที่กล่าวมานั้น ทำให้ อปท. ไม่สามารถลงบัญชีและปิดงบได้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงนำระบบ electronic มาช่วยในการทำงาน โดยใช้ชื่อว่า  e-laas
เป็นระบบการปฎิบัติด้วยงานด้านการคลัง ซึ่งต้องมี
1. งบประมาณ ปีปัจจุบัน
2.งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นค่าตั้งต้น
3. ข้อมูลผู้รับเงินเดือน
4. ข้อมูลผู้เสียภาษี
5.หากจะรับเงิน ให้รับบน program
6. หากจะวางฏีกาเพื่อเบิกเงิน ให้ทำบน program
7. หากจะจัดซื้อ/จ้าง ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ทำบน program

8. หากระหว่างปี มีการโอนงบประมาณ ให้โอนงบประมาณบน program
ดำเนินการตามที่กล่าวถึง 1-7 เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงบัญชี
e-laas จะลงบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน พร้อมออกงบแสดงฐานะการการเงินประจำปี
ฉะนั้น e-laas จึงไม่ใช่การบันทึกข้อมูล
ไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพิมขึ้น ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับผิดชอบแต่ละกอง เป็นผู้จัดทำ

 
การปฏิบัติงานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

***อปท.ใดที่กำลังนำข้อมูลเข้าระบบ ให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อที่จะได้ปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2553ได้***

 

อปท. ที่ในปีงบประมาณ 2553 *ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ* บนระบบ e-LAAS ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการบนระบบ

(แต่สามารถร่างงบประมาณประจำปี 2554 บนระบบ e-LAASได้ ในการ

ร่างงบประมาณ 2554  อปท. ไม่ต้องกรอกข้อมูล รับ จ่าย จริง ย้อนหลัง เพราะว่าข้อมูลย้อนหลังเกิดจากการทำธุรกรรมบนระบบ)

ให้ปิดงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ระบบมือ) ให้เสร็จ

เพื่อเริ่มดำเนินการบนระบบ e-LAAS ในวันที่ 1 ต.ค. 2553 โดยศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก KM

โดยที่ อปท. ต้องมีงบประมาณ ประจำปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติแล้วบนระบบ e-LAAS และดำเนินการตามขั้นตอนจาก KM จึงสามารถเบิกจ่าย บนระบบได้

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19906
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32873
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้204678
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน260159
mod_vvisit_counterเดือนนี้730606
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79573473

We have: 253 guests, 9 bots online
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: ส.ค. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.