top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


กรุณาอย่าทำใบผ่านทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ขอแจ้งผู้รับผิดชอบทุกท่าน เมื่อตรวจสอบยอดบัญชีแล้วพบว่ายอดไม่ตรงกับมือ √กรุณาอย่าทำใบผ่านทั่วไป ปรับปรุงบัญชี เพราะไม่ได้ทำให้ยอดถูกต้องคะ ต้องเรียนว่าระบบ ที่วางไว้ คือ

1.มีงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ... (ซึ่งควรจะเป็นยอด ที่ถูกต้อง 100 %)

2.รายการค้างจ่าย ครบถ้วนและถูกต้อง

3. รายการเงินรับฝาก ครบถ้วน และ ถูกต้อง

4.ยอดเงินสะสมสามารถพิสูจน์ให้ตรงกับยอดเงินฝากธนาคารได้

  ดังนั้น เมื่อมีการ รับ เลือกประเภทรายรับให้ถูกต้อง ระบบจะบวกเงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝากธนาคารจะถูกต้องเมื่อเลือกเลขที่บัญชีตรงตามความต้องการ ยอดจะถูกต้องด้วย

           เมื่อมีการจ่าย เลือกรายการ และงบประมาณให้ถูกตามต้องการ ตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูก

 เมื่อ รับและจ่าย ถูกต้อง ระบบจะลงบัญชีให้ตามประสงค์ จึงไม่ต้องปรับบัญชี

 

 
สังเกตหน้าจอแรก PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

   เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้สังเกตที่ส่วนกลางของหน้าจอแรก จะมีข้อความ แจ้งว่า

 จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งล่าสุด เมื่อ........

         จัดทำรายงานการจัดทำเช็คล่าสุด เมื่อ......

หากแสดงวันที่ล่าสุดจัดทำใบสรุปใบนำส่ง ห่างจากวันที่ปัจจุบันมาก จะทำให้ไม่สามารถจัดทำใบนำส่งเงินได้

     ♥♥ ช่วยสังเกตด้วยคะ ♥♥ 

 

 
การตรวจสอบยอดลูกหนี้ภาษ๊ PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ♥♥♥ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแสดงยอดลูกหนี้ที่ปรากฎ บนระบบ กับ ระบบมือ  สำหรับยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบยอดลูกหนี้ภาษีรายตัว กับ ทะเบียนคุมลูกหนี้  เพื่อให้ยอดที่แสดงตามบัญชีแยกประเภทตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

 ในกรณีที่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินบนระบบ แต่ออกหลักฐานการรับเงิน ให้ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นลูกหนี้ค้างของปี 2553 ที่

=>ฐานข้อมูล =>ฐานข้อมูลผู้เสียภาษี =>บันทึกรายละเอียดผู้ชำระภาษี=>แก้ไขปรับปรุงรายการผู้เสียภาษี หากปรากฏว่ามีการชำระภาษีแล้วแต่ยังแสดง งวดที่จ่ายเป็น 0  ให้แก้ไข จาก 0 เป็น 1

ทั้งนี้การแก้ไข จะต้องใช้รหัสของ หัวหน้ากองคลัง และต้องแก้ไขภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 เพราะว่า ระบบเดินทุกวินาที มิฉะนั้นยอดจะไปแสดงเป็น ลูกหนี้ ในปี 2554

ΔΔΔ สำหรับ ปี 2554 ระบบจะนำรายชื่อผู้เสียภาษีไปแสดงยอดเป็นผู้ชำระภาษีในปี 2554 หากยังมีรายชื่อที่ แสดงงวดการจ่ายเป็น 0 จะแสดงเป็นลูกหนี้ในปี 2554 ด้วย ΔΔΔ

                                  ♣♣♣♥♥♥♣♣♣

♣♣ อปท.ใด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดทำบัญชีบนระบบ แต่จะเริ่มในปี 2554 ให้ สำรวจ ตรวจสอบ รายชื่อลูกหนี้ ยอดค้างระเหว่างยอดทางบัญชีกับรายละเอียดตามทะเบียนคุมลูกหนี้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเมื่อเข้าสู่ระบบ

                                      ωωω

                               

 

 
ตรวจสอบรายได้ ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 ในปีงบประมาณ 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ตรวจสอบรายได้ แล้วเห็นว่ารายได้เข้ามาไม่เป็นไปตามประมาณการ โดยดูตามแหล่งเงิน เช่น ยอดประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป รับจริงไม่เป็นไปตามประมาณการ แต่มีรายได้บางประเภท รับจริงเกินประมาณการ ก็เข้าใจว่า ยอดที่เกินจากประมาณการประเภทนั้น สามารถนำไปตั้งงบประมาณเพิ่มเติมได้

 ขอให้ผู้รับผิดชอบที่ได้อ่าน ข้อความนี้กรุณาไปอธิบาย อปท. อื่นที่เข้าใจตามที่กล่าวข้างต้นว่า การที่จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมได้นั้น รายได้ที่รับจริงทั้งสิ้น ต้องเกินยอดรวมประมาณการรายรับ

ตัวอย่าง ประมาณการรับ 1.รายได้จัดเก็บ 10 บาท 2. ภาษีจัดสรร 70 บาท 3. เงินอุดหนุนทั่วไป    20 บาท รวมประมาณการรับ 100 บาท 

 ปรากฏว่ามีรายรับจริง ดังนี้ 1. รายได้จัดเก็บ 6 บาท  2. ภาษีจัดสรร 75 บาท 3. เงินอุดหนุนทั่วไป 12 บาท รวมรับจริง 93 บาท ดังนั้น รายได้จริงยังไม่เกินยอดประมาณการรายรับ การที่ยอดภาษีจัดสรรมียอดรับจริงเกินยอดที่ประมาณการเป็นการเกินเฉพาะยอด ไม่ได้ทำให้เกินยอดรวมประมาณการรายรับ ยอดที่เกินสามารถนำไปถัวจ่ายใช้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 53 ได้ เพราะว่าอยู่ในวงเงิน ประมาณการรับ คือ 100 บาท 

 สำหรับยอดที่เกินประมาณการ ของภาษีจัดสรร ซึ่งเกินเฉพาะยอด แต่ไม่ได้ทำให้เกินยอดรวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ให้นำไปถัวจ่ายในงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติเดิมเท่่านั้น แต่ทั้งนี้ รายรับยังขาดอีก 7 บาท ดังนั้นการที่ อปท.จะขอยกเว้นเพื่อนำไปหารายการใหม่ จึงทำไม่ได้ เพราะว่า เม็ดเงินสดไม่มีให้นำไปใช้จ่าย กรณีนี้ ยังขาดเงินอีกจำนวน 7 บาท ที่จะไปใช้จ่ายในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เดิม

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่า รายจ่ายประเภทไหนจะใช้จ่ายจากแหล่งเงินไหนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ก็ให็ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ แต่ทั้งนี้ การใช้จ่ายต้องไม่กระทบกับยอดเงินสะสม 

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

Embarassed ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ว่ามียอดคงเหลือ หรือไม่  หากมีและประสงค์จะนำไปใช้ในปีต่อไป ให้ไปที่

=> การตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย เลือก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ปีปัจจุบัน) ใส่ตัวเลขใน  ช่องกันเงิน ให้ กด บันทึก เมื่อ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 Embarassed

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21049
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32873
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้205821
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน260159
mod_vvisit_counterเดือนนี้731749
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79574616

We have: 329 guests, 8 bots online
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: ส.ค. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.