top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การตรวจสอบยอดบัญชีและงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 
 
 

                                                     Smile   ตรวจสอบยอดบัญชี

        การตรวจสอบยอดบัญชีให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี กับ งบทดลอง

        ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี กับ รายงานสถานะการเงินประจำวัน และ รายงานรับจ่าย-เงินสด

      =>รายงานงบการเงิน  => รายงานประจำวัน และ เรียกดูบัญชีแยกประเภท

                                                      Embarassed  ด้านงบประมาณ

      ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ ทั้งที่จ่ายจากรายได้ และ

                                  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์     

              =>รายงานงบการเงิน  =>รายงานประจำเดือน

       =>กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบสามารถเลือกตรวจสอบรายการได้ โดยศึกษาจากชื่อที่ปรากฎตามเมนู

 

 

 

 

 
รายการที่ก่อหนี้แล้ว PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 Coolสำหรับรายการที่ได้มีการทำข้อตกลง หรือ ทำสัญญา บนระบบ แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่หมด หรือมีการขยายเวลาตามระเบียบพัสดุฯ กรณีนี้ให้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาในระบบ ทำครบถ้วนตามขั้นตอน ระบบจะบันทึก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ในระบบ (ไม่ต้องพิมพ์หน้าฎีกา)

  กรณีที่ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เป็นกรณีที่ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว มีการขอขยายเวลาด้วยเหตุตามระเบียบกำหนดและไม่คิดค่าปรับ กรณีนี้ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา

  แต่หากเป็นกรณีปกติที่ครบสัญญาแล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ไม่ต้องทำอะไร เพราะระบบจะกันเงินให้ อัติโนมัติ และเมื่อมีการเบิกจ่ายจะคำณวนค่าปรับ ตามระเบียบฯ

 
กันเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2553  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำหรับรายการที่ประสงค์จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

 => ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย => รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 => งบประมาณปีปัจุบัน ใส่วงเงินที่ประสงค์จะกันเงิน กด บันทึก พิมพ์รายงาน

       เพื่อเสนอสภาฯ อนุมัติรายการขอกันเงินไปดำเนินการในปีต่อไป

       ตามระเบียบ มท. เบิกจ่ายฯ ข้อ 59

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ประสงค์

จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

=> ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย

=> รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 กด บันทึก พิมพ์รายงาน

 เสนอ ผู้บริหาร (เนื่องจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ไม่ได้

ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ)

 

 
การเตรียมการสำหรับการปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                        ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

   แจ้งสำนัก/กอง วางฎีกาบนระบบ เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน สำหรับสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าการศึกษาบุตร

   ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

 
เงินอุดหนุนฯสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ด้วยได้มีหนังสือจาก กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพงวดสุดท้ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร กรณีนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบนระบบ ดังนี้

1. รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงินตามยอดที่รับแจ้ง

2. จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเข้า

       แผนงาน งบกลาง

          งาน งบกลาง

             หมวด งบกลาง

                ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใส่จำนวนเงิน

3.เมื่อจะเบิกเงิน ให้ วางฎีกาเบิกเงิน ที่

งบกลาง เลือกรายการปกติ แหล่งเงินคือเงินอุดหนุนระบุวััตถุประสงค์

ระบบจะยืมเงินสะสมให้ (หากมีเงินสะสมคงหลือเพียงพอ)แต่แสดงฎีกาเบิกเงินงบประมาณ

4. เมื่อจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รับเงินในระบบตามปกติ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ818283848586878889ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23752
mod_vvisit_counterเมื่อวาน48478
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164017
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน306313
mod_vvisit_counterเดือนนี้1099052
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1634563
mod_vvisit_counterAll days75142173

We have: 1254 guests, 1 members, 8 bots online
Your IP: 52.200.130.163
 , 
Today: เม.ย. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.