top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การตรวจสอบยอดบัญชีและงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 
 
 

                                                     Smile   ตรวจสอบยอดบัญชี

        การตรวจสอบยอดบัญชีให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี กับ งบทดลอง

        ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี กับ รายงานสถานะการเงินประจำวัน และ รายงานรับจ่าย-เงินสด

      =>รายงานงบการเงิน  => รายงานประจำวัน และ เรียกดูบัญชีแยกประเภท

                                                      Embarassed  ด้านงบประมาณ

      ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ ทั้งที่จ่ายจากรายได้ และ

                                  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์     

              =>รายงานงบการเงิน  =>รายงานประจำเดือน

       =>กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบสามารถเลือกตรวจสอบรายการได้ โดยศึกษาจากชื่อที่ปรากฎตามเมนู

 

 

 

 

 
รายการที่ก่อหนี้แล้ว PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 Coolสำหรับรายการที่ได้มีการทำข้อตกลง หรือ ทำสัญญา บนระบบ แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่หมด หรือมีการขยายเวลาตามระเบียบพัสดุฯ กรณีนี้ให้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาในระบบ ทำครบถ้วนตามขั้นตอน ระบบจะบันทึก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ในระบบ (ไม่ต้องพิมพ์หน้าฎีกา)

  กรณีที่ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เป็นกรณีที่ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว มีการขอขยายเวลาด้วยเหตุตามระเบียบกำหนดและไม่คิดค่าปรับ กรณีนี้ต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญา

  แต่หากเป็นกรณีปกติที่ครบสัญญาแล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ไม่ต้องทำอะไร เพราะระบบจะกันเงินให้ อัติโนมัติ และเมื่อมีการเบิกจ่ายจะคำณวนค่าปรับ ตามระเบียบฯ

 
กันเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2553  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำหรับรายการที่ประสงค์จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

 => ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย => รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 => งบประมาณปีปัจุบัน ใส่วงเงินที่ประสงค์จะกันเงิน กด บันทึก พิมพ์รายงาน

       เพื่อเสนอสภาฯ อนุมัติรายการขอกันเงินไปดำเนินการในปีต่อไป

       ตามระเบียบ มท. เบิกจ่ายฯ ข้อ 59

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ประสงค์

จะดำเนินการในปีต่อไป ที่เมนู

=> ตั้งแหล่งเงินค้างจ่าย

=> รายการที่ประสงค์จะกันเงินไม่ก่อหนี้(สิ้นปี)

 กด บันทึก พิมพ์รายงาน

 เสนอ ผู้บริหาร (เนื่องจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ไม่ได้

ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ)

 

 
การเตรียมการสำหรับการปิดบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

                        ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

   แจ้งสำนัก/กอง วางฎีกาบนระบบ เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน สำหรับสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าการศึกษาบุตร

   ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

 
เงินอุดหนุนฯสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ด้วยได้มีหนังสือจาก กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพงวดสุดท้ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร กรณีนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบนระบบ ดังนี้

1. รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงินตามยอดที่รับแจ้ง

2. จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเข้า

       แผนงาน งบกลาง

          งาน งบกลาง

             หมวด งบกลาง

                ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใส่จำนวนเงิน

3.เมื่อจะเบิกเงิน ให้ วางฎีกาเบิกเงิน ที่

งบกลาง เลือกรายการปกติ แหล่งเงินคือเงินอุดหนุนระบุวััตถุประสงค์

ระบบจะยืมเงินสะสมให้ (หากมีเงินสะสมคงหลือเพียงพอ)แต่แสดงฎีกาเบิกเงินงบประมาณ

4. เมื่อจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รับเงินในระบบตามปกติ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ8182838485868788ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41715
mod_vvisit_counterเมื่อวาน56384
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้205754
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน406324
mod_vvisit_counterเดือนนี้1118973
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1670716
mod_vvisit_counterAll days71942657

We have: 723 guests, 2 members, 21 bots online
Your IP: 3.84.243.246
 , 
Today: ก.พ. ๒๐, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.