top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การตั้งงบประมาณ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.
♣♣ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการใส่ยอดประมาณการรับ บนระบบ แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูล  กรณีนี้ให้ไปบันทึกยอดประมาณการรายจ่ายก่อนทำประมาณการรายรับ♣♣
 
การปิดบัญชี บน e-LAAS 30 กันยายน 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 e-LAAS ไม่ได้ LOCK ระบบ ในวันปิดบัญชี เดินระบบปกติ แต่หากในวันนั้น ทุก อปท.กระหน่ำ เบิกจ่ายเช็ค วางฎีกา และมีการตรวจรับในวันที่ 30 กันยายน 2553 ระบบทำงานไม่ทันแน่นอน

      ดังนั้น จึงได้ประกาศไว้แล้วว่า ระหว่างนี้ให้ตรวจสอบงบประมาณ 

  1.ถ้าจะโอนงบประมาณก็ให้โอนก่อนวันที่ 30 กันยายน

  2.หากมีรายได้เกินประมาณการรับทั้งสิ้น ให้วางแผนว่าจะตั้งงบประมาณเพิ่มหรือ   ไม่  หากมีการตั้งเพิ่มเติม รายการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   **สามารถกันเงินไม่ก่อหนี้ได้ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ 59**

  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพิ่มเติมบางประเภท ทื่ไม่ได้อยู่ในหมวดที่กล่าวถึง  หากสิทธิยังไม่เกิด ไม่สามารถกันเงินได้ ตามระเบียบเบิกจ่ายฯข้อ 57  

   **หากเกิดสิทธิของแต่ละคนแล้วให้วางฎีกาเข้ามา**

   **สำหรับรายการที่ได้มีการทำสัญญา หรือ ทำข้อตกลงไม่ว่าหมวดใด และได้มีการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เบิกจ่ายไม่ทันในวันที่ 30 กันยายน..ไม่ต้องกังวล เพราะได้บอกในระบบ ว่าเรื่องแบบนี้กันเงินก่อหนี้ได้**

**กรุณาอย่ากระหน่ำ เบิก และ วางฎีกา ในวันที่    30 กันยายน 2553**

 
การตรวจสอบรายจ่ายทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ♥♥ ในการตรวจสอบยอดรายจ่ายทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ให้ตรวจสอบ  ฏีกา รายงานและบัญชี (มีเงื่อนไขคือต้องทำเป็นประจำทุกวัน)ดังนี้

1. รวบรวมรายงานการจัดทำเช็คแต่ละใบ พร้อมฎีกาตามที่ปรากฎในรายงานการจัดทำเช็คใบนั้น (เหมือนกับระบบมือที่ได้แจ้งไว้แล้วคือเก็บฎีกาตามรายงานการจัดทำเช็ค แยกเก็บเป็นเดือน)

2. ดูจาก สมุดเงินสดจ่าย ซึ่งบันทึกรายการจ่ายตามรายงานการจัดทำเช็ค ตามวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนฎีกาจะตรงกัน

3. ดูรายการจ่ายรายฎีกา จากบัญชีแยกประเภท ตามหมวดรายจ่าย

4. ดูจากกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ ซึ่งแสดงยอดจ่ายตามหมวดรายจ่ายตรงกัน ♥♥

 
การตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ♦♦ ในการตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือระหว่าง ระบบ กับทะเบียนรายจ่ายที่ควบคุมด้วยมือ เวลาตรวจสอบต้องดูว่า

1.จำนวนฎีกาที่วางเบิกต้องเท่ากันทั้ง ในมือและ บนระบบ

2. ยอดเงินฎีกาที่วางเบิกต้องมีจำนวนเงินเท่ากัน ทั้งในมือ และบนระบบ ต้องเป็นยอดเดียวกัน

3. จำนวนและยอดการ โอนลด หรือ โอนเพิ่ม ต้องเท่ากัน

4. เรียกคืนเงินต้องเป็นยอดเดียวกัน

5. สามารถสืบค้นฎีกา ที่การค้นหาฎีกา

6. เรียกดูทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท เป็นรายเดือน หรือเรียกดูเป็นเดือน

ทั้งนี้ยอดจะถูกต้องหรือไม่นั้น อปท.ต้อง วางฎีกา หรือ ทำธุรกรรมบนระบบเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ทำย้อนหลัง เบิกมือไปแล้วจึงมาลงย้อนหลัง โอกาศที่ยอดตรงกันน้อยมาก เพราะถ้าทำถูกและครบถ้วน การใช้เทคโนโลยีระบบนี้คงไม่เกิด ♦♦

 
ยอดประมาณการรายรับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง สอบถามว่า ในกรณีที่ ยอดประมาณการรายรับบางประเภท รับเกินประมาณการจะขอเปลี่ยนแปลงยอดประมาณการรายรับ ได้หรือไม่

  กรณีมียอดประมาณการรายรับบางประเภท รับจริงเกินประมาณการรายรับ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดประมาณการรับ สำหรับรายรับประเภทนั้น เพราะว่ายอดประมาณการรายรับแต่ละประเภทเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะได้รับ

  ซึ่งในข้อเท็จจริงรายรับบางประเภทอาจจะไม่ได้รับ หรือรับน้อยกว่า หรืออาจจะรับมากกว่ายอดที่ ประมาณการและอาจจะมีรายรับบางประเภทที่ไม่ได้ประมาณการไว้ แต่มีการรับจริง ก็ได้ ในการบริหารด้านรายรับให้ดูยอดรับจริงทั้งสิ้น เทียบกับประมาณการรายรับ 

  ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงยอดประมาณการราบรับจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำ ควรจะต้องมีการศึกษาเรื่องทำนองนี้จากภาคเอกชนหรือ สืบค้นบทความทาง อินเตอร์เน็ท เพื่อเพิ่มพูนความรู้

 ตัวอย่างข้างล่างแสดงแสดงให้เห็นว่า มีรายได้ภาษีจัดสรร ที่รับจริงเกินประมาณการรายรับเพียง 2 หมวด(ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงยอดแล้วจะเกิดอะไร) แต่ยอดรวมรับจริงทั้งสิ้นเกินยอดรวมประมาณการรายรับ ดังนั้น ยอดรับจริงส่วนที่เกินประมาณการรายรับทั้งสิ้น สามารถนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวกับรายรับบางประเภทที่รับเกิน

     ฝากข่าวนี้เป็นกรณีศึกษาและปรับความคิด

 

                     

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21329
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32873
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้206101
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน260159
mod_vvisit_counterเดือนนี้732029
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79574896

We have: 257 guests, 8 bots online
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: ส.ค. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.