top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ระบบมีค่าตั้งต้นด้านการเงินคือ

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี ยกมาต้นปีงบประมาณ

***ยอดในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นยอดที่ถูกต้อง

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขยอดต่างๆได้***

เนื่องจาก การทำงานบนระบบ ใช้วิธีการวางฎีกา และออกใบเสร็จรับเงิน

หรือ หลักฐานการรับเงิน เพื่อให้ระบบประมวลผล

2. ด้านการเบิก ใช้การวางฎีกาและตัดจ่ายยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

3. ด้านการรับในแต่ละวัน ให้นำฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

หากมียอดใดที่ไม่ตรง อาจเกิดจากการวางฎีกาซ้ำ หรือออกใบเสร็จรับเงินซ้ำ

***การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แก้โดยการยกเลิกฎีกา

หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ห้ามทำใบผ่านปรับปรุง*****

 ระบบ e-LAAS เป็น การทำงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน บน web

เพื่อให้ ระบบ ควบคุม งบประมาณ และจัดทำบัญชีให้ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและรับรู้สถานะการเงิน ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

การปฎิบัติงานบนระบบ ระบบปิดบัญชีและจัดทำรายการเงิน ตั้งแต่รายงานสถานะการเงินประจำวัน งบทดลอง รายงานการเคลื่อนไหวของเงินสด รวมทั้งงบอื่นๆ กระทบยอดรายจ่ายฯ รายการแสดงยอดผูกพันงบประมาณ ยอดงบประมาณคงเหลือ รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือชื่ออื่นที่มีเงินลักษณะทำนองเดียวกันคงเหลือ

ทุกวัน หลังจากที่ได้จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง และ อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค ดังนั้น ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบยอดบัญชีให้เป็นประจำวัน 

อย่ารอให้ถึงวันที่  30 กันยายน ...

เพราะสายเกินไปที่จะแก้ไข และท่านไม่สามารถปรับปรุงรายการใดๆเหมือนมือที่ท่านคุ้นเคย ซึ่งได้แจ้งไว้ข้างต้นว่า การปฎิบัติงานบนระบบจะมีกระบวนการ คือมีการรับเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จนถึง เบิกจ่าย ดังนั้น การที่ยอดไม่ถูกต้อง เกิดจากการวิเคราะห์รายการไม่ถูก หรือ ใส่ยอดผิด

 

 
ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.

ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท ตัวอย่าง เช่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 100,000 บาทและได้มี

รายละเอียด คำชี้แจง ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการว่าจะจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

       ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ จำนวน 50,000 บาท

       ค่าจ้างเหมาดูแลสวน จำนวน 30,000 บาท

       ค่าจ้างเหมาอื่น จำนวน 20,000 บาท

เมื่อถึงขั้นตอนการบริหารงบประมาณ มีการก่อหนี้ผูกพัน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะปรากฎว่า

ต้องใช้งบประมาณ 80,000 บาท ในกรณีนี้ ไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายไดั

เพราะว่า ตามระบบงบประมาณ จะมีกระบวนการการตั้งงบประมาณตั้งแต่ งบ หมวดประเภท และแสดงรายจ่ายสิ้นสุดที่ประเภท  รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ สำหรับรายละเอียดและคำชี้แจง

เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินเท่านั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณรายจ่ายคล่องตัว

ควรอธิบายเพิ่มเติมท้ายรายการว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับ

รายจ่ายประเภท รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ

สำหรับการตั้งงบประมาณบน  e-LAAS  ไม่ต้องใส่คำชี้แจงว่า รายจ่ายแต่ละรายการจ่ายจากแหล่งเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ รายได้  เพราะว่าเมื่อมีการ ปฎิบัติงานบนระบบ ระบบจะสามารถรู้ว่ารายจ่ายประเภทใด จ่ายจากรายได้แหล่งไหน

 

 
การตั้งงบประมาณปี 2554 (ต่อ) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

กรณีการตั้งงบประมาณ ในปี 2554 หากจะไม่ตั้งค่าใช้จ่ายใน งบรายจ่ายอื่น

ให้พิจารณา ว่าเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการสนับสนุน หรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เช่น

เป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. สามารถดำเนินการเองได้ และลักษณะค่าใช้จ่ายชัดเจน

สามารถสะท้อนภาระกิจได้ ให้ตั้งเป็นโครงการใน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ

หากสามารถระบุประเภทรายจ่ายได้ก็สามารถเลือกรายการจาก โปรแกรม เช่น วัสดุ....

เป็นต้น  หากจะไม่ดำเนินการเอง ก็ให้ตั้งใน งบเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุน……และ

ให้อธิบายว่าจะอุดหนุนหน่วยงานใด เพื่ออะไร

"ข้อความนี้เป็นข้อความที่ให้ผู้รับผิดชอบ ในการตั้งงบประมาณพิจารณาว่า

ในการตั้งงบประมาณต้องสามารถสะท้อนภาระกิจ และวิเคราะห์ได้ว่า

อปท. มีแผนในการพัฒนา อปท. อย่างไร โดยออกมาในรูปของการตั้งงบประมาณ

ตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท โดยที่ภาครัฐจะประมวลผล งบประมาณ

เพื่อนำไปวิเคราะห์ ใช้ในการวางแผน การกระจายอำนาจและจัดสรรงบประมาณให้ อปท."

ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ของภาครัฐ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงต้องตั้งงบประมาณหมวดรายจ่าย ให้ตรงกับภาครัฐ

เพราะว่าระบบ e-LAAS จะประมวลผลข้อมูลส่งให้กับภาครัฐ

 

 
การจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ในการจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินแต่ละครั้ง

ให้ตรวจสอบวันที่ เพราะว่าอาจมีการทำธุรกรรมค้างไว้ ตรวจสอบ

แล้วดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนงาน นั้น

 

 
การตั้งงบประมาณปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

 การตั้งงบประมาณปี 2554

เนื่องจากในปีต่อไป อปท.จะต้องรับเงิน จาก GFMIS  ผ่าน e-LAAS และ

e-LAAS ต้องรายงานยอดรายจ่ายจริงจำนวน 6งบให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปวิเคราะห์

 และเนื่องจากรายการงบประมาณตามการจำแนกงบประมาณรายจ่ายของสำนักงบประมาณ

ได้ให้ความหมาย งบเงินอุดหนุน ว่า เป็นการโอนเงินให้หน่วยงานอื่น

และ งบรายจ่ายอื่น เป็นรายการที่จ้างเกี่ยวกับที่ปรึกษา

 ดังนั้น อปท. ต้องระวังในการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายจริงสำหรับ 2 งบฯดังกล่าว

เพื่อไม่ให้การวิเคราะห์รายการทางการเงิน บิดเบือน 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4648
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33462
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน221716
mod_vvisit_counterเดือนนี้1089980
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1375702
mod_vvisit_counterAll days57048359

We have: 286 guests, 18 bots online
Your IP: 54.221.131.67
 , 
Today: ก.พ. ๒๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.