top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือเงินกำหนดวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์

       เมื่อได้รับแจ้งยอดเงิน ให้บันทึกรับแจ้งเต็มวงเงินที่รับแจ้ง โดยระบบรับรู้ทั้งยอดเป็นรายได้ และจัดสรรเข้าเป็นรายจ่ายตามแผนงาน งาน หมวด ประเภทที่ต้องการ

       เมื่อถึงขั้นตอนการก่อหนี้ผูกพัน อาจไม่เป็นไปตามยอดที่รับแจ้ง โดยจะมียอดเงินคงเหลืออยู่ ซึ่งในกรณีนี้ อาจขอใช้เงินส่วนที่เหลือได้

       ในกรณีที่จะใช้เงินส่วนที่เหลือนี้ ในระบบให้รับแจ้งใหม่เท่ากับยอดที่ขอใช้และจัดสรรเข้าเป็นรายจ่ายตามที่ต้องการ

 

 
หลักการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายประเภทต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

อธิบายหลักและการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ประเภทต่างๆ

       การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น รายการนี้อยู่ในงบลงทุน เพื่อแสดงว่า อปท. มีการลงทุนด้านการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดีใช้ได้

       การจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ทำให้เกิด ครุภัณฑ์หรือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการใหม่  สำหรับ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ ที่ตั้งใน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในอนาคตระบบจะนำ  รายการเหล่านี้ไปบันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่อบันทึกเป็นประวัติการซ่อมทรัพย์สิน

 

 

 
กรณีเงินไทยเข้มแข็ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

สำหรับปีงบประมาณ 2553 กรณี เงินไทยเข้มแข็ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หาก อปท.ใดได้รับเงินไทยเข้มแข็ง การใช้จ่าย จะมี 2 ลักษณะ คือ

1. จะนำไปใช้ในรายการตาม เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือ

2. นำไปใช้ในรายการตั้งใหม่

    กรณีนำไปใช้ในรายการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้รับเงินไทยเข้มแข็งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

    กรณีนำไปใช้ในรายการตั้งใหม่ ให้รับเงินไทยเข้มแข็ง เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

 
เงินเดือนย้อนหลัง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

กรณีที่ลงฏีกาเงินเดือนย้อนหลังให้ใส่ยอดเงินเต็มจำนวนที่ต้องจ่าย ไม่สามารถหักรายการใดๆได้

 

 
การปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ระบบมีค่าตั้งต้นด้านการเงินคือ

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี ยกมาต้นปีงบประมาณ

***ยอดในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นยอดที่ถูกต้อง

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขยอดต่างๆได้***

เนื่องจาก การทำงานบนระบบ ใช้วิธีการวางฎีกา และออกใบเสร็จรับเงิน

หรือ หลักฐานการรับเงิน เพื่อให้ระบบประมวลผล

2. ด้านการเบิก ใช้การวางฎีกาและตัดจ่ายยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

3. ด้านการรับในแต่ละวัน ให้นำฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

หากมียอดใดที่ไม่ตรง อาจเกิดจากการวางฎีกาซ้ำ หรือออกใบเสร็จรับเงินซ้ำ

***การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แก้โดยการยกเลิกฎีกา

หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ห้ามทำใบผ่านปรับปรุง*****

 ระบบ e-LAAS เป็น การทำงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน บน web

เพื่อให้ ระบบ ควบคุม งบประมาณ และจัดทำบัญชีให้ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและรับรู้สถานะการเงิน ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

การปฎิบัติงานบนระบบ ระบบปิดบัญชีและจัดทำรายการเงิน ตั้งแต่รายงานสถานะการเงินประจำวัน งบทดลอง รายงานการเคลื่อนไหวของเงินสด รวมทั้งงบอื่นๆ กระทบยอดรายจ่ายฯ รายการแสดงยอดผูกพันงบประมาณ ยอดงบประมาณคงเหลือ รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือชื่ออื่นที่มีเงินลักษณะทำนองเดียวกันคงเหลือ

ทุกวัน หลังจากที่ได้จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง และ อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค ดังนั้น ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบยอดบัญชีให้เป็นประจำวัน 

อย่ารอให้ถึงวันที่  30 กันยายน ...

เพราะสายเกินไปที่จะแก้ไข และท่านไม่สามารถปรับปรุงรายการใดๆเหมือนมือที่ท่านคุ้นเคย ซึ่งได้แจ้งไว้ข้างต้นว่า การปฎิบัติงานบนระบบจะมีกระบวนการ คือมีการรับเงิน ก่อหนี้ผูกพัน จนถึง เบิกจ่าย ดังนั้น การที่ยอดไม่ถูกต้อง เกิดจากการวิเคราะห์รายการไม่ถูก หรือ ใส่ยอดผิด

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน53451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้194298
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน311723
mod_vvisit_counterเดือนนี้769351
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1294399
mod_vvisit_counterAll days55352028

We have: 530 guests, 1 members, 14 bots online
Your IP: 54.90.83.229
 , 
Today: ม.ค. ๑๗, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.