top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ปัจจุบัน อปท. ปฏิบัติงานด้านการคลังด้วยระบบมือ ตั้งแต่การควบคุมงบประมาณ การออกใบเสร็จรับเงิน การทำฎีกา การลงบัญชี สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทำเช็ค การทำใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ลงทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ลงบัญชีแยกประเภท
จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงาน รับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ฯลฯ

รายการที่กล่าวมานั้น ทำให้ อปท. ไม่สามารถลงบัญชีและปิดงบได้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงนำระบบ electronic มาช่วยในการทำงาน โดยใช้ชื่อว่า  e-laas
เป็นระบบการปฎิบัติด้วยงานด้านการคลัง ซึ่งต้องมี
1. งบประมาณ ปีปัจจุบัน
2.งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นค่าตั้งต้น
3. ข้อมูลผู้รับเงินเดือน
4. ข้อมูลผู้เสียภาษี
5.หากจะรับเงิน ให้รับบน program
6. หากจะวางฏีกาเพื่อเบิกเงิน ให้ทำบน program
7. หากจะจัดซื้อ/จ้าง ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ทำบน program

8. หากระหว่างปี มีการโอนงบประมาณ ให้โอนงบประมาณบน program
ดำเนินการตามที่กล่าวถึง 1-7 เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงบัญชี
e-laas จะลงบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน พร้อมออกงบแสดงฐานะการการเงินประจำปี
ฉะนั้น e-laas จึงไม่ใช่การบันทึกข้อมูล
ไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพิมขึ้น ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับผิดชอบแต่ละกอง เป็นผู้จัดทำ

 
การปฏิบัติงานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

***อปท.ใดที่กำลังนำข้อมูลเข้าระบบ ให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อที่จะได้ปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2553ได้***

 

อปท. ที่ในปีงบประมาณ 2553 *ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ* บนระบบ e-LAAS ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการบนระบบ

(แต่สามารถร่างงบประมาณประจำปี 2554 บนระบบ e-LAASได้ ในการ

ร่างงบประมาณ 2554  อปท. ไม่ต้องกรอกข้อมูล รับ จ่าย จริง ย้อนหลัง เพราะว่าข้อมูลย้อนหลังเกิดจากการทำธุรกรรมบนระบบ)

ให้ปิดงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ระบบมือ) ให้เสร็จ

เพื่อเริ่มดำเนินการบนระบบ e-LAAS ในวันที่ 1 ต.ค. 2553 โดยศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก KM

โดยที่ อปท. ต้องมีงบประมาณ ประจำปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติแล้วบนระบบ e-LAAS และดำเนินการตามขั้นตอนจาก KM จึงสามารถเบิกจ่าย บนระบบได้

 

 
งบประมาณเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

กรณีที่ อปท. ได้ นำงบประมาณปี 2553 เข้าสู่ระบบ e-laas

แต่ในระหว่างปีไม่ได้มีการทำธุรกรรมด้าน รับเงิน จ่ายเงินหรือทำไม่เป็นปัจจุบันบนระบบ

อปท.ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้

แต่สามารถตั้งงบประมาณของ ปี 2554 ได้

 

 
เปลี่ยนรหัสผ่าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ผอ.กองคลัง ที่ได้รับ User Name (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านสามารถเปลี่ยน Password (รหัสผ่าน) เองได้ในระบบฯ  ไม่จำเป็นต้องติดต่อมาที่กรมฯ

ผู้รับผิดชอบ ด้านการคลัง ไม่ต้องรอ วันที่ 30 กันยายน .....

ตรวจสอบบัญชีได้ทุกวัน หากทำบนระบบ e-LAAS

 

 
แนะนำกระบวนการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

     ขณะนี้มีหลาย อปท. ที่กำลังนำข้อมูลการรับเงิน และฎีกา เข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเข้าย้อนหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลเข้าซ้ำซ้อน ผู้รับผิดชอบ ต้องมีการบริหารจัดการเอกสาร ดังนี้

1. ด้านรายจ่าย เรียงฎีกาให้ตรงตามรายงานการจัดทำเช็คในแต่ละวัน

   1.1 กำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะนำฎีกาเข้าให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขณะนำฏีกาเข้า ต้องเลือกแผนงาน งาน หมวด ประเภท ยอดเงินให้ตรงกับฏีกา และต้องมีสมาธฺิ เมื่อนำฎีกาเข้าแล้วให้แยกที่เก็บ โดยแสดงให้เห็นว่าฎีกานั้นบันทึกแล้ว การนำฎีกาเข้าสามารถทำพร้อมกันได้หลายคนในคราวเดียวกัน

   1.2 กำหนดเจ้าหน้าที่ให้ทำเรื่องการตรวจรับฎีกาในระบบ โดยทำได้เพียง 1 คนเท่านั้น หรือจะทำหลายคนก็ได้ แต่ต้องผลัดกันคนละเวลา

   1.3 กำหนดเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกการจ่ายเช็ค ซึ่งต้องลงจ่ายให้เรียงตามรายงานการจัดทำเช็ค เรียงตามเกิดก่อนหลังและต้องตรงกับสมุดเงินสดจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้ จะต้องมีสมาธิในการทำงาน ไม่วอกแวก ไม่มีธุรกิจส่วนตัว สามารถอุทิศเวลาให้ราชการได้ โดยทำได้เพียง 1 คนเท่านั้น หรือจะให้ทำหลายคนก็ได้ แต่ต้องผลัดกันคนละเวลา

การตรวจสอบยอดบัญชี สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา โดยตรวจสอบจากสมุดเงินสดจ่ายหากได้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ ตัดจ่ายเช็คตามรายงานการจัดทำเช็ค เรียงตามวัน เช่น รายงานการจัดทำเช็ค เลขที่ 1/2553 ลว. 1 ต.ค 2552 จ่ายเช็ค จำนวน 9 ฉบับ ยอดเงิน 520,000 บาท สมุดเงินสดจ่ายในระบบก็จะแสดงรายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 1/2553  เช่นเดียวกัน แต่แสดงวันที่นำข้อมูลเข้า(ปัจจุบัน) รวมถึงรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ด้วย สำหรับบัญชีแยกประเภท จะแสดงยอดวันถัดไป

 

2. ด้านรายรับ เรียงตามใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงรายได้แต่ละประเภทให้ตรงกับใบสรุปฯ หรือ ใบนำส่งเงิน แล้วแต่กรณี และจ้าหน้าที่ต้องมีสมาธิในขณะที่ทำรายการ เช่นเดียวกัน เพื่อที่ยอดรายได้จะตรงกับสมุดเงินสดรับ และทะเบียนรายรับ การลงรายรับสามารถทำพร้อมกันได้ แต่ต้องกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อระบบจะได้ประมวลผลจากใบสรุปฯเป็นใบนำส่งเงินแยกตามผู้จัดทำ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบนำส่งเพื่อประมวลเป็นใบสรุปฯ  เมื่อจบกระบวนการ การจัดทำใบสรุป ใบนำส่งเงิน ระบบบันทึกสมุดเงินสดรับ และทะเบียนรายรับให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแยกประเภท ประเภทใดคือ รายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประเภทใดคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทใดคือเงินรับฝาก

     การตรวจสอบยอดรายรับ สามารถตรวจสอบได้ทุกวัน โดยให้ตรวจสอบยอดรวม ก่อนออกหลักฐานการรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งยอดจะตรงกับรายการในใบสรุปใบนำส่งที่นำเข้า และเมื่อจบกระบวนการ ระบบลงสมุดเงินสดรับและรายงานต่างๆ ทั้ง รายการับ และเบิกจ่าย จะถูกรวบรวมมาไว้ด้วยกัน ในรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานรับจ่ายเงินสด และงลทดลอง สำหรับบัญชีแยกประเภท ระบบลงบัญชีวันถัดไป

3. การลงรายการตามข้อ1. และข้อ2. ต้องทำกระบวนการให้สิ้นสุดสำหรับแตละด้าน ระบบจะบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินปิดงบแสดงฐานะการเงินให้ ณ วันสิ้นปี โดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงบัญชีและจัดทำรายงานอีกต่อไป

     การทำบนระบบหากเป็นการเข้าข้อมูลย้อนหลัง จะใช้เวลามากและตรวจสอบยาก หากไม่ให้เกิดเช่นนี้ ในปีนี้พยายามทำให้เป็นปัจจุบัน ชีวิต ณ วันที่ 30 กันยายน ... และต่อๆไป จะดีขึ้น

     รายละเอียดการทำแต่ละรายการสามารถสืบค้นได้จาก KM

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16288
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้41627
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน173972
mod_vvisit_counterเดือนนี้583056
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1003691
mod_vvisit_counterAll days59900881

We have: 690 guests, 17 bots online
Your IP: 23.20.7.34
 , 
Today: พ.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.