top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


แนะนำกระบวนการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

     ขณะนี้มีหลาย อปท. ที่กำลังนำข้อมูลการรับเงิน และฎีกา เข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเข้าย้อนหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลเข้าซ้ำซ้อน ผู้รับผิดชอบ ต้องมีการบริหารจัดการเอกสาร ดังนี้

1. ด้านรายจ่าย เรียงฎีกาให้ตรงตามรายงานการจัดทำเช็คในแต่ละวัน

   1.1 กำหนดเจ้าหน้าที่ที่จะนำฎีกาเข้าให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขณะนำฏีกาเข้า ต้องเลือกแผนงาน งาน หมวด ประเภท ยอดเงินให้ตรงกับฏีกา และต้องมีสมาธฺิ เมื่อนำฎีกาเข้าแล้วให้แยกที่เก็บ โดยแสดงให้เห็นว่าฎีกานั้นบันทึกแล้ว การนำฎีกาเข้าสามารถทำพร้อมกันได้หลายคนในคราวเดียวกัน

   1.2 กำหนดเจ้าหน้าที่ให้ทำเรื่องการตรวจรับฎีกาในระบบ โดยทำได้เพียง 1 คนเท่านั้น หรือจะทำหลายคนก็ได้ แต่ต้องผลัดกันคนละเวลา

   1.3 กำหนดเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกการจ่ายเช็ค ซึ่งต้องลงจ่ายให้เรียงตามรายงานการจัดทำเช็ค เรียงตามเกิดก่อนหลังและต้องตรงกับสมุดเงินสดจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้ จะต้องมีสมาธิในการทำงาน ไม่วอกแวก ไม่มีธุรกิจส่วนตัว สามารถอุทิศเวลาให้ราชการได้ โดยทำได้เพียง 1 คนเท่านั้น หรือจะให้ทำหลายคนก็ได้ แต่ต้องผลัดกันคนละเวลา

การตรวจสอบยอดบัญชี สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา โดยตรวจสอบจากสมุดเงินสดจ่ายหากได้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ ตัดจ่ายเช็คตามรายงานการจัดทำเช็ค เรียงตามวัน เช่น รายงานการจัดทำเช็ค เลขที่ 1/2553 ลว. 1 ต.ค 2552 จ่ายเช็ค จำนวน 9 ฉบับ ยอดเงิน 520,000 บาท สมุดเงินสดจ่ายในระบบก็จะแสดงรายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 1/2553  เช่นเดียวกัน แต่แสดงวันที่นำข้อมูลเข้า(ปัจจุบัน) รวมถึงรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานรับ จ่าย เงินสด และงบทดลอง ด้วย สำหรับบัญชีแยกประเภท จะแสดงยอดวันถัดไป

 

2. ด้านรายรับ เรียงตามใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงรายได้แต่ละประเภทให้ตรงกับใบสรุปฯ หรือ ใบนำส่งเงิน แล้วแต่กรณี และจ้าหน้าที่ต้องมีสมาธิในขณะที่ทำรายการ เช่นเดียวกัน เพื่อที่ยอดรายได้จะตรงกับสมุดเงินสดรับ และทะเบียนรายรับ การลงรายรับสามารถทำพร้อมกันได้ แต่ต้องกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อระบบจะได้ประมวลผลจากใบสรุปฯเป็นใบนำส่งเงินแยกตามผู้จัดทำ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบนำส่งเพื่อประมวลเป็นใบสรุปฯ  เมื่อจบกระบวนการ การจัดทำใบสรุป ใบนำส่งเงิน ระบบบันทึกสมุดเงินสดรับ และทะเบียนรายรับให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแยกประเภท ประเภทใดคือ รายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประเภทใดคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทใดคือเงินรับฝาก

     การตรวจสอบยอดรายรับ สามารถตรวจสอบได้ทุกวัน โดยให้ตรวจสอบยอดรวม ก่อนออกหลักฐานการรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งยอดจะตรงกับรายการในใบสรุปใบนำส่งที่นำเข้า และเมื่อจบกระบวนการ ระบบลงสมุดเงินสดรับและรายงานต่างๆ ทั้ง รายการับ และเบิกจ่าย จะถูกรวบรวมมาไว้ด้วยกัน ในรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานรับจ่ายเงินสด และงลทดลอง สำหรับบัญชีแยกประเภท ระบบลงบัญชีวันถัดไป

3. การลงรายการตามข้อ1. และข้อ2. ต้องทำกระบวนการให้สิ้นสุดสำหรับแตละด้าน ระบบจะบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินปิดงบแสดงฐานะการเงินให้ ณ วันสิ้นปี โดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงบัญชีและจัดทำรายงานอีกต่อไป

     การทำบนระบบหากเป็นการเข้าข้อมูลย้อนหลัง จะใช้เวลามากและตรวจสอบยาก หากไม่ให้เกิดเช่นนี้ ในปีนี้พยายามทำให้เป็นปัจจุบัน ชีวิต ณ วันที่ 30 กันยายน ... และต่อๆไป จะดีขึ้น

     รายละเอียดการทำแต่ละรายการสามารถสืบค้นได้จาก KM

 
การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือเงินกำหนดวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์

       เมื่อได้รับแจ้งยอดเงิน ให้บันทึกรับแจ้งเต็มวงเงินที่รับแจ้ง โดยระบบรับรู้ทั้งยอดเป็นรายได้ และจัดสรรเข้าเป็นรายจ่ายตามแผนงาน งาน หมวด ประเภทที่ต้องการ

       เมื่อถึงขั้นตอนการก่อหนี้ผูกพัน อาจไม่เป็นไปตามยอดที่รับแจ้ง โดยจะมียอดเงินคงเหลืออยู่ ซึ่งในกรณีนี้ อาจขอใช้เงินส่วนที่เหลือได้

       ในกรณีที่จะใช้เงินส่วนที่เหลือนี้ ในระบบให้รับแจ้งใหม่เท่ากับยอดที่ขอใช้และจัดสรรเข้าเป็นรายจ่ายตามที่ต้องการ

 

 
หลักการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายประเภทต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

อธิบายหลักและการวิเคราะห์รายการในการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ประเภทต่างๆ

       การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น รายการนี้อยู่ในงบลงทุน เพื่อแสดงว่า อปท. มีการลงทุนด้านการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดีใช้ได้

       การจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ต้องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ทำให้เกิด ครุภัณฑ์หรือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการใหม่  สำหรับ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ ที่ตั้งใน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในอนาคตระบบจะนำ  รายการเหล่านี้ไปบันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่อบันทึกเป็นประวัติการซ่อมทรัพย์สิน

 

 

 
กรณีเงินไทยเข้มแข็ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

สำหรับปีงบประมาณ 2553 กรณี เงินไทยเข้มแข็ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หาก อปท.ใดได้รับเงินไทยเข้มแข็ง การใช้จ่าย จะมี 2 ลักษณะ คือ

1. จะนำไปใช้ในรายการตาม เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือ

2. นำไปใช้ในรายการตั้งใหม่

    กรณีนำไปใช้ในรายการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้รับเงินไทยเข้มแข็งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

    กรณีนำไปใช้ในรายการตั้งใหม่ ให้รับเงินไทยเข้มแข็ง เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

 
เงินเดือนย้อนหลัง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒:๔๓ น.

 

กรณีที่ลงฏีกาเงินเดือนย้อนหลังให้ใส่ยอดเงินเต็มจำนวนที่ต้องจ่าย ไม่สามารถหักรายการใดๆได้

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667ถัดไปสุดท้าย »

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17745
mod_vvisit_counterเมื่อวาน29529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้173062
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน230948
mod_vvisit_counterเดือนนี้821134
mod_vvisit_counterเดือนก่อน570385
mod_vvisit_counterAll days32223265

We have: 352 guests, 11 members, 43 bots online
Your IP: 50.19.206.49
 , 
Today: ต.ค. ๓๑, ๒๕๕๗
Visitors Counter

bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.