top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การคำณวนเงิน กบท. จากงบประมาณเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 อปท. ที่มียอดรับจริงเกินประมาณการรายรับ และประสงค์จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ไป กด บันทึกที่ ร่างประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม)ให้ กดบันทึกเพื่อแสดงยอดรับจริง จากนั้นไป ตั้งรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ ร่างประมาณการรายจ่าย(เพิ่มเติม) ระบบ คำณวนเงิน กบท. ให้จากยอดที่รับเกินประมาณการ ตัวอย่าง

ประมาณการรับ 100 บาท ประมาณการรายจ่าย 100 บาท รับจริง 128 บาท ประสงค์จะตั้งรายจ่ายเพิ่มเพียง 12 บาท ระบบคำณวน เงิน กบท. จากยอดที่เกิน คือ 28 บาท ฉะนั้น มียอดรายจ่ายที่ตั้งเพิ่มคือ 12 บาท + เงิน กบท.      เงินรับจริงที่เหลืออีกประมาณ 16 บาท ต่อมาจะตั้งรายจ่ายเเพิ่มเติมอีกจากยอดรับจริงเดิม คือประมาณ 16 บาท ระบบไม่คำณวนเงิน กบท.

สำหรับเรื่องนี้ให้ไปศึกษาจาก นส.กระทรวงมหาดไทย มท.0808.5/ว 1767 ลว. 26 สิงหาคม 2554 เรืิ่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

 
กรณีมีรายได้จริงเกินประมาณการรายรับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 Surprised อปท.ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม บนระบบ ยอดประมาณการรายรับในทะเบียนรายรับ แสดงยอดเดิม ในขณะที่ตามทะเบียนรายรับ มีการแสดงยอดรายได้จริง แล้วนำยอดที่รับเกินไปตั้ง รายจ่ายเพิ่ม ฉะนั้น ยอดประมาณการเดิมก็ไม่เปลี่ยน ตัวอย่าง  ประมาณการรับ 100 บาท ประมาณการจ่าย 100 บาท รับจริง 115 บาท  จำนวน 15 บาท ไปตั้งรายจ่ายเพิ่ม รายจ่ายที่เพิ่มไปแสดงในรายงานงบประมาณเพราะว่าต้องไปจ่าย สำหรับรายได้รับเข้ามาแล้ว ฝากในธนาคาร ทำไมต้องไปเพิ่มในประมาณการ กรุณาคิด หลายๆ กระบวน ด้วย อย่าไปคิดว่าต้องเหมือนมือ

e-laas เป็นเรื่องของการ re-engineering เปลี่ยนแปลงความคิดเดิม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย สะท้อนการทำงานและความจริง ทั้งนี้ ยึดถือระเบียบ กฎหมาย เป็นหลัก

 
ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 Sealed ดูยอดเงิน และลองดูค่าใช้จ่ายปี 2555 เกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายประจำ ช่วยน้ำท่วม ขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ♥ เป็น สัญญานเตือนเตรียมความพร้อม

ณ วันนี้ กรุณาตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี กับ

บัญชีแยกประเภท > มือ บัญชีแยกประเภท > ในระบบ

>สมุดเงินฝากธนาคาร หากมียอดไม่ตรงกับสุมดเงินฝากธนาคาร ให้ ทำ Bank Statement เพื่อพิสูจน์ยอด

 
เตือนเพื่อปิดงวดการเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ผู้รัิบผิดชอบระบบ e-laas ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ อปท. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปิดงวดบัญชีการเงิน ปี 2554 เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และ เตรียมข้อมูลด้านรายจ่ายต่างๆ เพื่อไปเบิกจ่ายในปี ต่อไป แต่ไม่เกิดประโยชน์เลย เพราะแทบทุก อปท. จะมาตรวจสอบกันวันนี้ ทางเราก็ไม่รู้จะพูดอะไร ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

หากจะทำเรื่องพัสดุ บนระบบ ให้ อนุมัติรายงานขอซื้อ/จ้าง ระบบจะบันทึกเป็น บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

เมื่อวางฎีกา บนระบบ ให้บันทึกตรวจรับ ระบบจะบันทึกเป็น ฎีกาค้างจ่าย

สัญญาที่ทำไว้แล้ว ระบบบันทึก กันเงิน

รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ในหมวดครุภัณฑ์/ที่ดินฯ จะบันทึกได้ในวันที่ 30 กันยายน ระหว่างนี้ตรวจสอบและพิมพ์ยอดเสนอ สภาฯ

  บางรายการตกเป็นเงินะสมบ้างก็ได้ เผื่อสำหรับปีหน้าด้วย 

 
e-laas บอกอะไร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 อปท. ใด ปฎิบัติ งานคลังบนระบบ e-laas ครบวงจร ด้านการคลัง คือ ตั้งงบประมาณ โอนงบประมาณ มีรายชื่อผู้เสียภาษี รับรายได้ทุกอย่าง จัดซื้อ จ้าง รายชื่อผู้รับเงินเดือนค่าตอบแทน วางฎีกา จ่ายเช็ค บนระบบจะลงบัญชีให้ทุกวัน อปท. จะได้รู้

1.ยอดเงินคงเหลือประจำวัน แสดง รายได้ รายจ่ายของแต่ละวันและสะสมยอด

2.ยอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ทุกรายการตามข้อบัญญัติฯ ทุกวัน

3.เบิกจ่าย รายจ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน

4.ลงบัญชี และ ปิดบัญชี เป็นประจำทุกวันโดยระบบ 30 กันยายนปิดงบทันที

♣ มีเจ้าหน้าที่ของ อปท. หลายแห่ง บอกไปทั่วว่า ระบบนี้สร้างภาระ อยากให้ผู้ที่ไปบอกกล่าวเล่าขาน ช่วยตรวจสอบ ด้วยว่ายิ่งกระจายอำนาจ มากเท่าไรการตรวจสอบการกำกับก็ยิ่งมาก ♣

ทั้งนี้ ผู้คิดระบบนี้มีเจตนาที่ดีต่อ อปท. ระบบนี้จะลดภาระในเรื่องการลงบัญชี ทำงานเป็นมาตรฐาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน ทำเหมือนกันทั้งประเทศ ใครมาตรวจสอบก็จะมองมุมที่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ย้ายไปก็จะไม่มีปัญหา ในเรื่อง บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  ให้เปิดดู KM มีตัวอย่าง ที่ สตง. แก้ไข งบฯ ที่ อปท. ปิดด้วยระบบมือ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบการเงินอย่างมากเรื่องนี้เป็นมา นานกว่าศตวรรษ ผู้คิดพยายามจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยใช้ Technology มาช่วย ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไรทั้งที่โลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ♥ สิ่งสำคัญที่ได้คือสามารถบอกสถานะการคลังของ อปท. ได้เป็นรายวัน

ปี 2555 อปท. มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่ม อปท. ก็จะได้รู้สถานะของตัวเอง รู้จักการวางแผน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25649
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25765
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน178100
mod_vvisit_counterเดือนนี้25765
mod_vvisit_counterเดือนก่อน590184
mod_vvisit_counterAll days44362631

We have: 119 guests, 1 members, 71 bots online
Your IP: 54.163.54.95
 , 
Today: ต.ค. ๐๒, ๒๕๕๙
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.