top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


แจ้งตรวจสอบ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

เช้าวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้ตรวจสอบ รายงาน รับจ่าย เงินสด งบทดลอง บัญชีแยกประเภท แล้วหรือยังคะ การทำบนระบบนี้ มุ่งที่การทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบ ภายนอก มองภาพเดียวกัน ดังนั้น การตรวจสอบจะมองมุมเที่คล้ายกัน หน้าจอ แบบพิมพ์ เหมือนกันทั้งประเทศ ตัวแปรอยู่ที่แต่ละ อปท.บริหาร

 

 
การปฎิบัติงานบนระบบ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ระบบ e-laas เป็นระบบการคลังที่ รวม ระบบงบประมาณ การจัดเก็บรายได้และรับรายได้ทุกอย่าง  การวางฎีกา การจัดซื้อ/จ้าง การจ่ายเช็ค ลงบัญชีและจัดทำรายงาน

ดังนั้น หน./ผอ.คลัง ต้องจัดให้มีการประชุมทุกฝ่าย เตรียมความพร้อม ด้านบัญชี ยอดตรงแล้ว ทุกอย่างตรงกันแล้ว จึงเริ่มดำเนินการบนระบบ ไม่ใช่ งบประมาณก้ทำของตัวเอง จัดเก็บรายได้ก็ทำบนระบบ โดยที่ไม่ได้มีการประชุม หน./ผอ.คลัง ช่วยเป็น center ด้วย ไม่เข้าใจไม่เป็นไร แต่มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจหลายคน ให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำและประชุมทำความเข้าในภายใน องค์กรด้วย

 
เตือนประจำวันที่ 29 พ.ย 54 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.
                         เตือนผู้รับผิดชอบด้านการคลังให้ตรวจสอบ

             ประจำวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554

1. ตรวจสอบการยอดรับแจ้งเงินอุดหนุน เกี่ยวกับ การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ค่าตอบแทน ผดด. รายการอื่นที่ต้องจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ จัดสรรถูกต้องตามแผนงาน งาน หมวดประเภท

2. ตรวจสอบใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ยอดนำฝากธนาคาร มีเงินสดคงเหลือหรือไม่ เลือกเลขที่ธนาคารที่นำเงินฝากธนาคารถูกต้องหรือไม่

3.ตรวจสอบฎีกาที่พิมพ์ออกจากระบบ เอกสาร หลักฐานต่างๆที่ประกอบฎีกา รายงานขอซื้อ/จ้างจากระบบ ถ้ามีการทำสัญญา ได้ลงนามสัญญาในระบบแล้วหรือไม่ ให้ พิมพ์ออกมาแนบเอกสาร สมุดเงินสดจ่าย เรียกทะเบียนรายจ่ายตามแผนงาน งาน มาตรวจสอบกับฎีกา ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ ฎีกาที่วางแล้ว ได้ตรวจรับ และจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค อนุมัติแล้วหรือยัง ตรงกับสมุดเงินสดจ่ายหรือไม่

4. พิมพ์รายงานสถานะการเงินประจำวัน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เสนอผู้บริหารหรือยัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ก่อนดำเนินการใดๆ ให้ตรวจสอบ บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายงานรับ จ่ายเงินสด

 
การปฎิบัติงาน บน e-laas PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 การปฎฺบัติงาน ด้านการรับ จ่าย บนระบบ e-laas ต้องมีค่าตั้งต้น ดังนี้

1. งบประมาณประจำปี 2555

2. ด้านบนของระบบ ต้องแสดง ประจำปี งบประมาณ 2555

3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีชื่อบัญชี ตามข้างล่างปรากฎในงบ บน e-laas และ ให้เลือก ใบผ่านทั่วไปเป็นสื่อในการนำเข้า

ด้าน เดบิท มี บัญชีเงินฝากธนาคาร แยกแต่ละบัญชี

                  บัญชีลูกหนี้ภาษี ภรด./ภบท/ภป (ข้อมูลลูกหนี้ภาษีค้างขึ้นอยู่กับแต่ละอปท) บัญชีลูกหนีเงินยืมเงินงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ด้านเครดิต รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(รวมรายการค้างจ่ายทุกรายการของปี 2554 รวมรายการจ่าย โบนัสของ อปท.ด้วย) บัญชีเงินรับฝากอื่น(รวมรายการทุกรายการที่เป็นเงินรับฝาก)

ด้านเงินสะสม บัญชีเงินสะสม บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

                            ตรวจสอบยอด 2 ข้าง

 
รายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ให้ตรวจสอบว่า  ระหว่างเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2554 มีการยืมเงินสะสม จ่ายเบี้ยยังชีพ และ ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก หรือไม่ ถ้ามี ให้เข้าระบบรับแจ้งย้อนหลัง โดย

**ให้ ไปแจ้งยอดเงินที่จะจ่ายของเดือนตุลาคม(หรือยอดตามหน้าฎีกาที่จ่ายไปแล้ว) โดยไปที่ => รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใส่ยอดเงินแล้ว ระบบแสดงใบผ่าน เพื่อลงทะเบียนรายรับ =>ให้กลับไปที่รับแจ้งใหม่ แล้วจัดสรรยอดเงินเข้าเป็นรายจ่าย ตามแผนงาน งาน หมวด /ประเภท

**ตัวอย่างที่ 1** ยืมเงินสะสมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูวงอายุ => รับแจ้งเงินอุดหนุนฯ เลื่อก อื่นๆ ใส่ยอดเงิน => จัดสรรเข้าแผนงาน เลือกแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใส่ยอดเงิน สามารถวางฎีกาเบิกเงิน เลือกแหล่งเงิน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงิน

**ต้วอย่างที่ 2** ยืมเงินสะสมจ่ายค่่าตอบแทน ผดด. => รับแจ้งเิงนอุดหนหุนฯ เลือก ด้านการศึกษา ใส่ยอดเงิน => จัดสรรเข้าแผนงาน เลือก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ใส่ยอดเงินตามหน้าฎีกา  สามารถวางฎีกาเบิกเงินได้ โดยเลือกแหล่งเงิน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37768
mod_vvisit_counterเมื่อวาน53451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้193936
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน311723
mod_vvisit_counterเดือนนี้768989
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1294399
mod_vvisit_counterAll days55351666

We have: 553 guests, 2 members, 12 bots online
Your IP: 54.90.83.229
 , 
Today: ม.ค. ๑๗, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.