The News
top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การปฎิบัติงาน บน e-laas PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 การปฎฺบัติงาน ด้านการรับ จ่าย บนระบบ e-laas ต้องมีค่าตั้งต้น ดังนี้

1. งบประมาณประจำปี 2555

2. ด้านบนของระบบ ต้องแสดง ประจำปี งบประมาณ 2555

3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีชื่อบัญชี ตามข้างล่างปรากฎในงบ บน e-laas และ ให้เลือก ใบผ่านทั่วไปเป็นสื่อในการนำเข้า

ด้าน เดบิท มี บัญชีเงินฝากธนาคาร แยกแต่ละบัญชี

                  บัญชีลูกหนี้ภาษี ภรด./ภบท/ภป (ข้อมูลลูกหนี้ภาษีค้างขึ้นอยู่กับแต่ละอปท) บัญชีลูกหนีเงินยืมเงินงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ด้านเครดิต รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(รวมรายการค้างจ่ายทุกรายการของปี 2554 รวมรายการจ่าย โบนัสของ อปท.ด้วย) บัญชีเงินรับฝากอื่น(รวมรายการทุกรายการที่เป็นเงินรับฝาก)

ด้านเงินสะสม บัญชีเงินสะสม บัญชีทุนสำรองเงินสะสม

                            ตรวจสอบยอด 2 ข้าง

 
รายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ให้ตรวจสอบว่า  ระหว่างเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2554 มีการยืมเงินสะสม จ่ายเบี้ยยังชีพ และ ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก หรือไม่ ถ้ามี ให้เข้าระบบรับแจ้งย้อนหลัง โดย

**ให้ ไปแจ้งยอดเงินที่จะจ่ายของเดือนตุลาคม(หรือยอดตามหน้าฎีกาที่จ่ายไปแล้ว) โดยไปที่ => รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใส่ยอดเงินแล้ว ระบบแสดงใบผ่าน เพื่อลงทะเบียนรายรับ =>ให้กลับไปที่รับแจ้งใหม่ แล้วจัดสรรยอดเงินเข้าเป็นรายจ่าย ตามแผนงาน งาน หมวด /ประเภท

**ตัวอย่างที่ 1** ยืมเงินสะสมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูวงอายุ => รับแจ้งเงินอุดหนุนฯ เลื่อก อื่นๆ ใส่ยอดเงิน => จัดสรรเข้าแผนงาน เลือกแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใส่ยอดเงิน สามารถวางฎีกาเบิกเงิน เลือกแหล่งเงิน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ใส่จำนวนเงิน

**ต้วอย่างที่ 2** ยืมเงินสะสมจ่ายค่่าตอบแทน ผดด. => รับแจ้งเิงนอุดหนหุนฯ เลือก ด้านการศึกษา ใส่ยอดเงิน => จัดสรรเข้าแผนงาน เลือก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ใส่ยอดเงินตามหน้าฎีกา  สามารถวางฎีกาเบิกเงินได้ โดยเลือกแหล่งเงิน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

 
ลงฎีกาตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้ลงใบผ่านใบแรก เพื่อเป็นค่าตั้งต้นแล้ว รายการต่อไปต้องนำรายการ รับ จ่าย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันเข้าระบบ

 1.ลงฎีกาที่เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นปัจุบันหรือยัง ถ้า ยังกรุณารีบทำด้วยคะ เวลาไม่คอยใคร ตอนนี้ 2 เดือนแล้ว ฎีกาแต่ละวัน มีกี่ฎีกา เกิน 1,000 ฎีกาต่อวันหรือ

 2. ลงรายการ ที่รับแล้ว ย่้อนหลัง เป็นปัจจุบันหรือยัง เวลาไม่คอยใคร อย่าให้เป็นดินพอกหางหมู สะสมงานไม่ทำให้มูลค่างานเพิ่มขึ้น คุณค่าของผู้ปฎิบัติงานจะด้อยมากกว่านี้ เพราะว่าแต่ละ อปท.ไม่ได้มีงบประมาณ 100 ล้าน กรุณารีบทำด้วยคะ 

 
เตือนให้ตรวจสอบรายวัน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

  เตือนให้ตรวจสอบประจำวันที่ 28 พ.ย.54

หลังจาก ทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินได้ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ยอดที่ฝากธนาคาร ใบนำฝากธนาคาร ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดรับ ตรวสอบหรือยัง ตรวจสอบด้วย

หลังจากที่ได้จัดทำ รายงานการจัดทำเช็ค และ อนุมัติรายงานจัดทำเช็คแล้ว ได้ตรวจสอบ รายการที่เบิกจ่าย แผนงาน งาน หมวด โครงการ ประเภทรายจ่าย ตรงกับหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงิน หรือที่ได้รับอนุมัติให้เบยิกจ่ายแล้วหรือไม่ ตัดจ่ายบัญชีเงินฝากธนาคาร ถูกต้องหรือไม่ จำนวนฎีกาตรงกับรายงานการจัดทำเช็ค หรือไม่ ตรวจถูกต้องแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารตามรายงานการจัดทำเช็คเป็นวัน ๆ ด้วย

หากเป็นการเบิก รายจ่ายค้างจ่ายของปี 2554 หน้าฎีกาแสดงฎีการายจ่ายค้างจ่ายหรือไม่  หากเบิกเงินรับฝาก ตามยอด งบฯ30 กันยายน 54 หน้าฎีกาแสดงรายการ เงินรับฝากหรือไม่ (การเบิกรายการของ ปี 2554 กองคลังวางฎีกาเบิกให้หรือไม่) ตรวจสอบด้วย และรายการเหล่านี้ หากมีการเบิกจ่าย จะไปปรากฎที่รายงานการจัดทำเช็คด้วย)

ตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย รายงานสถานะการเงินประจำวัน ว่าถูกต้องหรือไม่ และนำเสนอผู้บริหาร แล้วหรือยัง

 วันที่ 29 พ.ย.54  ตอนเช้า ก่อน วางฎีกา รับเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท รายงานรับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ด้วย

 
บันทึกใบผ่านใบแรกด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

อปท.ที่ส่ง งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 54 มาเพื่อล้างข้อมูลเก่าให้ หากประสงค์จะลงระบบด้วยตนเอง  กรุณาศึกษา KM ด้วย เพราะว่าเท่าที่สุ่มตรวจดู ที่ลงเองนั้นผิดทั้งนั้นเลย ช่วยตรวจสอบด้วยคะ

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1612

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4721
mod_vvisit_counterเมื่อวาน28313
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33034
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน222438
mod_vvisit_counterเดือนนี้600697
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1185694
mod_vvisit_counterAll days52874637

We have: 244 guests, 32 bots online
Your IP: 54.224.187.45
 , 
Today: พ.ย. ๑๙, ๒๕๖๐
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.