top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


เตือนเพื่อปิดงวดการเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ผู้รัิบผิดชอบระบบ e-laas ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ อปท. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปิดงวดบัญชีการเงิน ปี 2554 เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และ เตรียมข้อมูลด้านรายจ่ายต่างๆ เพื่อไปเบิกจ่ายในปี ต่อไป แต่ไม่เกิดประโยชน์เลย เพราะแทบทุก อปท. จะมาตรวจสอบกันวันนี้ ทางเราก็ไม่รู้จะพูดอะไร ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

หากจะทำเรื่องพัสดุ บนระบบ ให้ อนุมัติรายงานขอซื้อ/จ้าง ระบบจะบันทึกเป็น บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

เมื่อวางฎีกา บนระบบ ให้บันทึกตรวจรับ ระบบจะบันทึกเป็น ฎีกาค้างจ่าย

สัญญาที่ทำไว้แล้ว ระบบบันทึก กันเงิน

รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ในหมวดครุภัณฑ์/ที่ดินฯ จะบันทึกได้ในวันที่ 30 กันยายน ระหว่างนี้ตรวจสอบและพิมพ์ยอดเสนอ สภาฯ

  บางรายการตกเป็นเงินะสมบ้างก็ได้ เผื่อสำหรับปีหน้าด้วย 

 
e-laas บอกอะไร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 อปท. ใด ปฎิบัติ งานคลังบนระบบ e-laas ครบวงจร ด้านการคลัง คือ ตั้งงบประมาณ โอนงบประมาณ มีรายชื่อผู้เสียภาษี รับรายได้ทุกอย่าง จัดซื้อ จ้าง รายชื่อผู้รับเงินเดือนค่าตอบแทน วางฎีกา จ่ายเช็ค บนระบบจะลงบัญชีให้ทุกวัน อปท. จะได้รู้

1.ยอดเงินคงเหลือประจำวัน แสดง รายได้ รายจ่ายของแต่ละวันและสะสมยอด

2.ยอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ทุกรายการตามข้อบัญญัติฯ ทุกวัน

3.เบิกจ่าย รายจ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน

4.ลงบัญชี และ ปิดบัญชี เป็นประจำทุกวันโดยระบบ 30 กันยายนปิดงบทันที

♣ มีเจ้าหน้าที่ของ อปท. หลายแห่ง บอกไปทั่วว่า ระบบนี้สร้างภาระ อยากให้ผู้ที่ไปบอกกล่าวเล่าขาน ช่วยตรวจสอบ ด้วยว่ายิ่งกระจายอำนาจ มากเท่าไรการตรวจสอบการกำกับก็ยิ่งมาก ♣

ทั้งนี้ ผู้คิดระบบนี้มีเจตนาที่ดีต่อ อปท. ระบบนี้จะลดภาระในเรื่องการลงบัญชี ทำงานเป็นมาตรฐาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน ทำเหมือนกันทั้งประเทศ ใครมาตรวจสอบก็จะมองมุมที่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ย้ายไปก็จะไม่มีปัญหา ในเรื่อง บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  ให้เปิดดู KM มีตัวอย่าง ที่ สตง. แก้ไข งบฯ ที่ อปท. ปิดด้วยระบบมือ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบการเงินอย่างมากเรื่องนี้เป็นมา นานกว่าศตวรรษ ผู้คิดพยายามจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยใช้ Technology มาช่วย ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไรทั้งที่โลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ♥ สิ่งสำคัญที่ได้คือสามารถบอกสถานะการคลังของ อปท. ได้เป็นรายวัน

ปี 2555 อปท. มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่ม อปท. ก็จะได้รู้สถานะของตัวเอง รู้จักการวางแผน

 
ความสำคัญของ ระบบ e-LAAS (2) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 ถามต่อ

7. ระหว่างปีงบประมาณ กองคลัง และ ผู้รับผิดชอบด้านการตั้งงบประมาณ ได้เคยตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือสำหรับแต่ละรายการ เช่น รายการใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และได้ทำตามที่ประมาณการหรือไม่ 8. ทำไมเดือนกันยายน จึงมี ฎีกาเบิกมากมาย 9. ทำไมต้องกันเงินไม่ก่อหนี้ 10. ทำไมมียอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในขณะที่ ระหว่างปี มีการ ใช้เงินสะสมด้วย 11. อปท.ตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยมีแต่ข้อมูลการตั้งงบฯเดิม ระหว่างปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ อปท.ไม่เคยนำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ยอดที่ใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา  นำมาตั้งหรือไม่

 
ความสำคัญของ ระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 ได้รับคำถามจาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ว่า ระบบ e-LAAS สำคัญอย่างไร เพื่อจะได้รายงานผู้บริหาร

Innocent เกือบทั้งประเทศ ไม่เคยเห็นความสำคัญของ เรื่องการคลัง อาจจะเพราะว่า ถูกปลูกฝังให้ปฎิบัติมีเงินมาก็จ่ายไป ไม่คิดถึงต้นทุน ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป ระบบเศรษฐกิจต่างๆ ผันผวน ขอสรุปกระบวนคลังและช่วยตอบคำถาม (ตอบในใจ) อย่างง่าย ๆ เพื่อเป็นข้อคิด 1.การตั้งงบประมาณ ตั้งงบประมาณรายจ่ายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่ เดือนละกี่ครั้ง 2.ได้เคยเปรียบเทียบรายได้ที่ได้รับในแต่ละปีว่าแต่ละปีได้รับเงินตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ 3.รายได้ที่ อปท.ได้รับ ส่วนใหญ่ได้มาจากไหน 4.การเบิกจ่ายเงิน นอกจากเบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล่ว เมื่อมีรายการที่ไม่ได้ปรากฎในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแล้ว อปท.คิดถึง เงินสะสม ใช้หรือไม่ 5.ได้เคยตรวจสอบปริมาณเงินสดที่ เข้า/ออกในแต่ละปี หรือไม่ 6.อปท.มีบุคลากรทำงานใน องค์กรจำนวนเท่าใด

 
แก้ไขงบแสดงฐานะการเงินจาก สตง. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ปิดบัญชีระบบมือแล้ว สตง.แก้ไขยอดอีก มีรายการที่แตกต่างกันมาก เท่ากับว่า ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจ วิธีการลงบัญชี ปิดบัญชี และ/หรือ รวบรวมรายการไม่ครบ ดังตัวอย่างเฉพาะด้านทรัพย์สิน ข้างล่างนี้

ทรัพย์สินณ 30 กันยายน 2553ณ 30 กันยายน 2553
  งบฯที่ สตง แก้ไข