top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 7 มกราคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 


ประกาศ!!


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น


ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ


บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตั้งแต่วันที่   มกราคม 2562  เป็นต้นไป ดังนี้


เพิ่มรายงานและทะเบียน และแก้ไข 7 รายการ ดังนี้


1. รายงานรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน


คู่มือการใช้งาน


2. รายงานทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง


คู่มือการใช้งาน


3. รายงานทะเบียนเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง


คู่มือการใช้งาน


4. ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


คู่มือการใช้งาน


5. ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน


คู่มือการใช้งาน


6. รายงานทะเบียนสัญญาการยืมเงินสะสม


คู่มือการใช้งาน


7. แก้ไขการจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP ส่วนการระบุงวดที่เบิกจ่าย

ให้ระบุเป็นตัวอักษรในช่องเดียว คู่มือการใช้งาน

 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 25 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

เพิ่มประเภทรายจ่าย “เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน” ที่งบกลาง

 รหัสรายจ่ายในระบบบัญชี (e-LAAS)  "5110301"

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

อปท. สามารถโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปยังประเภทรายจ่าย "เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน" 
เพื่อเบิกจ่ายที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำฎีกา > งบกลาง  >  
ฎีกางบกลางอื่นๆ (กรณีไม่ได้จัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา)

 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 21 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ และการรับภาษีจัดสรรทุกกรณี
เปลี่ยนจากการออกใบเสร็จรับเงิน  เป็นออกหลักฐานการรับเงิน

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผ่าน Link

 


 
 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 11 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เก็บตก - ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้


1.   
เพิ่มให้มี ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

 คู่มือการใช้งาน

 

2.    การออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่่และภาษีป้าย กรณีเลือกรับชำระที่อยู่ทรัพย์สิน

มากกว่า 1 ที่อยู่ทรัพย์สิน ให้ระบบแสดงที่อยู่ที่ทรัพย์สิน

ที่เลือกในเอกสารแนบท้ายใบเสร็จรับเงิน

คู่มือการใช้งาน

 

 3.    การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน


ปรับปรุงให้สามารถระบุชื่อผู้รับเงินที่เช็คได้

คู่มือการใช้งาน

 

4.  การจัดทำรายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น ๆ (กค.3) 

 ปรับปรุงให้สามารถเลือกปีที่จะจัดทำได้


คู่มือการใช้งาน


 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 5 พ.ย. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                                 ประกาศ!!

                    ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

             ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

        บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

 

               1.    เพิ่ม เมนูกำหนดชื่อและตำแหน่ง

                  สำหรับการจัดทำใบนำส่งเงิน

          และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน                                  

                             คู่มือการใช้งาน

 

    2.    แก้ไข ชื่อเมนู ชื่อโครงการกันเงิน (ก่อนเข้าระบบ)

             เป็น สร้างโครงการรายจ่ายค้างจ่าย"

****ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ได้กันเงินในระบบ****

           และ  แหล่งเงิน ค้างจ่าย(ก่อนเข้าระบบ)

                  เป็น "รายจ่ายค้างจ่าย"

                            คู่มือการใช้งาน

 

                3.   แก้ไขหน้าฎีการายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

ให้แสดง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก 

                        และหน่วยงานผู้เบิก

            จากฎีกายืมเงินของสัญญาการยืมเงิน

                             คู่มือการใช้งาน 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25750
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40844
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้175350
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน284836
mod_vvisit_counterเดือนนี้1110909
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1250707
mod_vvisit_counterAll days77725415

We have: 676 guests, 3 members, 36 bots online
Your IP: 110.77.226.150
Internet Explorer 7.0, Windows
Today: มิ.ย. ๒๗, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.