top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ปรับปรุงระบบ 4 เมษายน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 

1. แก้ไขการแสดงฎีกา กรณีหักคืนเงินล่วงหน้า

โดยให้คำนวณมูลค่าสินค้าหรือบริการ

หลังจากหักคืนเงินล่วงหน้า

คลิกที่นี่

 

2. เมนูจัดทำฎีกา แก้ไขข้อความจาก

"ค่าใช้จ่ายอื่น" เป็น "ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ."

ค่าใช้จ่ายประสงค์ให้หัก   คลิกที่นี่

และ ฎีกาเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น กยศ. คลิกที่นี่

 

3. แก้ไขให้ระบบสามารถรับชำระลูกหนี้ภาษีบางส่วนได้

คลิกที่นี่

 

4. แก้ไขหน้าจอการรับชำระภาษี

จากฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี

เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาให้ค้นหาที่อยู่ทรัพย์สิน

โดยเลือกหมู่ที่ได้

คลิกที่นี่

 

5. หน้าจอรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์

และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่เมนูสาธารณสุข ปิดไม่ให้รับ

คลิกที่นี่

 

ตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2562  เป็นต้นไป

 
เครื่องแม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

 

ขณะนี้เครื่องแม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

ขออภัยมา ณ ที่นี้

        28/2/2562   สพช. สนคท.  

 

 

ขณะนี้ เครื่องแม่ข่ายระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

สามารถใช้งานได้แล้ว

 

                                                   28/2/2562  17.39  สพช. สนคท.

 
แก้ไขปรับปรุงระบบ 4 มีนาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 

1. แก้ไขเมนูรายการกันเงินของปีเก่า

ออกเป็น 2 เมนู

คือ กันเงินงบประมาณปีเก่า  คลิกที่นี่

และกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

/เฉพาะกิจปีเก่า คลิกที่นี่

 

2. แก้ไขเมนูและหน้าจอการรับเงิน

ค่าอากรการฆ่าสัตว์, ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ คลิกที่นี่

 

3. กลุ่มผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่ธุรการกองต่างๆ 

เพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้สามารถ

จัดทำฎีกาบำเหน็จ/บำนาญ อื่นๆ ได้

คลิกที่นี่

 

4. แก้ไขการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

ให้เปลี่ยนจากการออกใบเสร็จรับเงิน 

เป็นออกหลักฐานการรับเงิน

คลิกที่นี่

 

5. เปิดใช้งาน รายงานสำรวจสินทรัพย์ทางบัญชี

แบบ อปท. - สท.1 คลิกที่นี่

แบบ อปท. - สท. 2 คลิกที่นี่

แบบ อปท. - สท.3 คลิกที่นี่

 

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


New!!!

 ประชาสัมพันธ์ !!!!

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 5,800 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  "คลิกที่นี่"

รหัสรุ่น   999301 - 10

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 

ถึง 17 พฤษภาคม 2562

หนังสือขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน "คลิกที่นี่" 

 

รุ่นที่ระหว่างวันที่

วันที่รายงานตัว 

 เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
วัน เดือน ปีสถานะ
14 - 8 กุุมภาพันธ์ 25624  ก.พ. 62

เสร็จสิ้น

211 - 15 กุุมภาพันธ์ 256211  ก.พ. 62

เสร็จสิ้น

34 - 8 มีนาคม 25624 มี.ค. 62

เสร็จสิ้น

426 - 30 มีนาคม 256226 มี.ค. 62

เสร็จสิ้น

522 - 26 เมษายน 256222 เม.ย. 62

เสร็จสิ้น

629 เมษายน - 3 พฤษภาคม 256229 เม.ย. 62

เสร็จสิ้น

76 - 10 พฤษภาคม 25626 พ.ค. 62เสร็จสิ้น
813 - 17 พฤษภาคม 256213 พ.ค. 62เสร็จสิ้น
920 - 24 พฤษภาคม 256220 พ.ค. 62เสร็จสิ้น
1027 - 31 พฤษภาคม 256227 พ.ค. 62 เต็ม

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ

  02-883-1588 หรือ 02-8831580

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(e-LAAS) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินนี้

จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงขอความร่วมมือ

จากทุกท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินดังกล่าวนี้จักขอบคุณยิ่ง

แบบประเมินความพึงพอใจ  คลิกที่นี่

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19872
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32873
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้204644
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน260159
mod_vvisit_counterเดือนนี้730572
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79573439

We have: 264 guests, 10 bots online
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: ส.ค. ๒๔, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.