top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ประกาศปรับปรุงระบบ 16/1/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง แก้ไขกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้

1. เพิ่มและแก้ไขสิทธิการใช้งาน

ในกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ

รายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน

2. ยกเลิกกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินรายจ่าย

กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินรายรับ

กลุ่มเจ้าหน้าที่งบประมาณตามแผนงาน

ให้ อปท. เพิ่มสิทธิการใช้งาน

ให้กับผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวใหม่

ตั้งแต่วันที่  21  มกราคม 2562  เป็นต้นไป

 

คู่มือการใช้งาน

 


 

 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 7 มกราคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 


ประกาศ!!


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น


ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ


บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตั้งแต่วันที่   มกราคม 2562  เป็นต้นไป ดังนี้


เพิ่มรายงานและทะเบียน และแก้ไข 7 รายการ ดังนี้


1. รายงานรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน


คู่มือการใช้งาน


2. รายงานทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง


คู่มือการใช้งาน


3. รายงานทะเบียนเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง


คู่มือการใช้งาน


4. ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


คู่มือการใช้งาน


5. ทะเบียนสัญญาการยืมเงิน


คู่มือการใช้งาน


6. รายงานทะเบียนสัญญาการยืมเงินสะสม


คู่มือการใช้งาน


7. แก้ไขการจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP ส่วนการระบุงวดที่เบิกจ่าย

ให้ระบุเป็นตัวอักษรในช่องเดียว คู่มือการใช้งาน

 

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


New!!!

 

ประชาสัมพันธ์ !!!!

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562   

โดยให้พิจารณาผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งใหม่ 

หรือผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 5,800 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  "คลิกที่นี่"

รหัสรุ่น   999301 - 10

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2  - 25 มกราคม 2562

รุ่นที่ระหว่างวันที่

วันที่รายงานตัว 

 เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
วัน เดือน ปีสถานะ
14 - 8 กุุมภาพันธ์ 25624  ก.พ. 62

 

211 - 15 กุุมภาพันธ์ 256211  ก.พ. 62

 

34 - 8 มีนาคม 25624 มี.ค. 62

 

426 - 30 มีนาคม 256226 มี.ค. 62

 

522 - 26 เมษายน 256222 เม.ย. 62

 

629 เมษายน - 3 พฤษภาคม 256229 เม.ย. 62

 

76 - 10 พฤษภาคม 25626 พ.ค. 62 
813 - 17 พฤษภาคม 256213 พ.ค. 62 
920 - 24 พฤษภาคม 256220 พ.ค. 62 
1027 - 31 พฤษภาคม 256227 พ.ค. 62 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ

  02-883-1588 หรือ 02-8831580

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 25 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

เพิ่มประเภทรายจ่าย “เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน” ที่งบกลาง

 รหัสรายจ่ายในระบบบัญชี (e-LAAS)  "5110301"

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

อปท. สามารถโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปยังประเภทรายจ่าย "เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน" 
เพื่อเบิกจ่ายที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำฎีกา > งบกลาง  >  
ฎีกางบกลางอื่นๆ (กรณีไม่ได้จัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา)

 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 21 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ และการรับภาษีจัดสรรทุกกรณี
เปลี่ยนจากการออกใบเสร็จรับเงิน  เป็นออกหลักฐานการรับเงิน

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ

คู่มือการใช้งาน การรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผ่าน Link

 


 
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10979
mod_vvisit_counterเมื่อวาน82694
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้259440
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน427353
mod_vvisit_counterเดือนนี้1193057
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1248256
mod_vvisit_counterAll days70346025

We have: 527 guests, 15 bots online
Your IP: 34.224.102.60
 , 
Today: ม.ค. ๒๓, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.