top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 11 ธ.ค. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เก็บตก - ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป ดังนี้


1.   
เพิ่มให้มี ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ

 คู่มือการใช้งาน

 

2.    การออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่่และภาษีป้าย กรณีเลือกรับชำระที่อยู่ทรัพย์สิน

มากกว่า 1 ที่อยู่ทรัพย์สิน ให้ระบบแสดงที่อยู่ที่ทรัพย์สิน

ที่เลือกในเอกสารแนบท้ายใบเสร็จรับเงิน

คู่มือการใช้งาน

 

 3.    การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน


ปรับปรุงให้สามารถระบุชื่อผู้รับเงินที่เช็คได้

คู่มือการใช้งาน

 

4.  การจัดทำรายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น ๆ (กค.3) 

 ปรับปรุงให้สามารถเลือกปีที่จะจัดทำได้


คู่มือการใช้งาน


 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 5 พ.ย. 61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

                                 ประกาศ!!

                    ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

             ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

        บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป ดังนี้

 

               1.    เพิ่ม เมนูกำหนดชื่อและตำแหน่ง

                  สำหรับการจัดทำใบนำส่งเงิน

          และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน                                  

                             คู่มือการใช้งาน

 

    2.    แก้ไข ชื่อเมนู ชื่อโครงการกันเงิน (ก่อนเข้าระบบ)

             เป็น สร้างโครงการรายจ่ายค้างจ่าย"

****ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ได้กันเงินในระบบ****

           และ  แหล่งเงิน ค้างจ่าย(ก่อนเข้าระบบ)

                  เป็น "รายจ่ายค้างจ่าย"

                            คู่มือการใช้งาน

 

                3.   แก้ไขหน้าฎีการายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

ให้แสดง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก 

                        และหน่วยงานผู้เบิก

            จากฎีกายืมเงินของสัญญาการยืมเงิน

                             คู่มือการใช้งาน 

 
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


 

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรม

การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน

การเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 3,650 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  "คลิกที่นี่"

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 28 ธ.ค.61

 

รุ่นที่ระหว่างวันที่

วันที่รายงานตัว 

 เวลา 13.00 น. – 18.00 น.
วัน เดือน ปีสถานะ
11 – 3 พฤศจิกายน 2561พ.ย. 61

เต็ม

24 – 6 พฤศจิกายน 25614 พ.ย. 61

เต็ม

36 – 8 พฤศจิกายน 25616 พ.ย. 61

เต็ม

48 – 10 พฤศจิกายน 25618 พ.ย. 61

เต็ม

511 – 13 พฤศจิกายน 256111 พ.ย. 61

เต็ม

613 – 15 พฤศจิกายน 256113 พ.ย. 61

เต็ม

715 – 17 พฤศจิกายน 256115 พ.ย. 61เต็ม
818 – 20 พฤศจิกายน 256118 พ.ย. 61เต็ม
920 – 22 พฤศจิกายน 256120 พ.ย. 61เต็ม
1022 – 24 พฤศจิกายน 256122 พ.ย. 61เต็ม
1125 – 27 พฤศจิกายน 256125 พ.ย. 61เต็ม
1227 – 29 พฤศจิกายน 256127 พ.ย. 61เต็ม
1329 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 29 พ.ย. 61เต็ม
142 – 4 ธันวาคม 25612 ธ.ค. 61 เต็ม
154 – 6 ธันวาคม 25614 ธ.ค. 61เต็ม
166 – 8 ธันวาคม 25616 ธ.ค. 61เต็ม
179 – 11 ธันวาคม 25619 ธ.ค. 61 เต็ม
1811 – 13 ธันวาคม 256111 ธ.ค. 61เต็ม
1913 – 15 ธันวาคม 256113 ธ.ค. 61เต็ม
2016 – 18 ธันวาคม 256116 ธ.ค. 61เต็ม
2118 – 20 ธันวาคม 256118 ธ.ค. 61เต็ม
2220 – 22 ธันวาคม 256120 ธ.ค. 61เต็ม
2323 – 25 ธันวาคม 256123 ธ.ค. 61 เต็ม
246 – 8 มกราคม 25626 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
258 – 10 มกราคม 25628 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
2610 – 12 มกราคม 256210 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
2713 – 15 มกราคม 256213 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
2815 – 17 มกราคม 256215 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
2917 – 19 มกราคม 256217 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
3020 – 22 มกราคม 256220 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
3122 – 24 มกราคม 256222 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
3224 – 26 มกราคม 256224 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
3327 – 29 มกราคม 256227 ม.ค. 62ยกเลิกการอบรม
3429 – 31 มกราคม 256229 ม.ค. 62  ยกเลิกการอบรม

           

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์  02-883-1588

หรือ 02-8831580


 หมายเหตุ เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ต้องจัดเตรียมมา 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกหมายเหตุ 

2. ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

3. ทะเบียนคุมเงินรับฝากประกันสัญญา (ทะเบียนคุมเงินรับฝากประกันสัญญา คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ

การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี

ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เพื่อเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชีที่ซ้ำซ้อน

จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียว

 

1. วิธีการดำเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 5912

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561  “คลิกที่นี่

2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  คลิกที่นี่

 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 10 ต.ค. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

                                ประกาศ!!

                    ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

             ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

        บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

               1.    เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

                                     คู่มือการใช้งาน  

 

          2.    แก้ไขรายงานขอซื้อขอจ้างเพิ่มให้กรอกข้อมูล

                 “หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

                                    คู่มือการใช้งาน  

 

                3.   แก้ไขฐานข้อมูลเจ้าหนี้ผู้รับจ้าง

       กรณีบุคคลธรรมดา บังคับกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

                             คู่มือการใช้งาน  

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8191
mod_vvisit_counterเมื่อวาน59446
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8191
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน312651
mod_vvisit_counterเดือนนี้593523
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1326534
mod_vvisit_counterAll days68498235

We have: 417 guests, 39 bots online
Your IP: 201.71.144.110
Chrome 67.0.3372.0, Linux
Today: ธ.ค. ๑๕, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.