top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท. ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน

และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ

รายงานการเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

และเพื่อให้รูปแบบบัญชีมีความถูกต้อง และสะดวกต่อการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สถจ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 แก้ไขหน้าจอการใช้งานสำหรับ สถจ.


 1.แก้ไขชื่อเมนู รายงานการเข้าสู่ระบบของ อปท.

เพื่อแสดงข้อมูลสถานะการอนุมัติงบประมาณ

และการปิดบัญชีประจำปีในระบบของ อปท.

เป็น ติดตามการปฏิบัติงาน ของ อปท.

(งบประมาณรายจ่าย/ปิดบัญชีประจำปี)

คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการปฎิบัติงานของ อปท. (งบประมาณรายจ่าย/ปิดบัญชีประจำปี)

 

 2. แก้ไขชื่อเมนูรายงานติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. เพื่อแสดงข้อมูล

การเข้าใช้งานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

โดยสามารถเรียกดูรายงานได้ทุกวัน เป็น

ติดตามการรับ-จ่ายเงินของ อปท.  

 คู่มือการใช้งาน  

ติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. 

 

   3. แก้ไขรายงานติดตามการเข้าใช้งานระบบของ อปท. เพื่อแสดงรายละเอียด

การเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

เป็นสรุปการติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. (Excel)

  คู่มือการใช้งาน  

สรุปการติดตามการรับ-จ่ายเงิน ของ อปท. (Excel) 

  

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (อปท.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

  1.เปลี่ยนผังบัญชี รหัสบัญชี 11020000  เงินฝากคลังจังหวัด

เป็น รหัสบัญชี 11020000  เงินฝากกระทรวงการคลัง

 

 2. แก้ไขเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ดังนี้

1) เพิ่มเงื่อนไขในการค้นหาฐานข้อมูลทรัพย์สิน

ได้แก่ สถานะ สถานที่ตั้ง งานที่รับผิดชอบ

2) หน้าจอเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน ช่องได้มาโดย

จากเดิมให้เลือก ได้มาโดย ซื้อ, รับบริจาค  เพิ่มให้เลือก รับโอน

เพื่อบันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการรับโอนทรัพย์สิน

3) ตัดเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รับโอนทรัพย์สินออก

กรณีต้องการเพิ่มข้อมูลทรัพย์สินจากการรับโอน ให้ใช้งานที่เมนู ระบบบัญชี >

ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

4) ตัดเมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > จำหน่ายทรัพย์สินออก

กรณีต้องการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้ใช้งานที่เมนู ระบบบัญชี >

ทะเบียนทรัพย์สิน > ฐานข้อมูลทรัพย์สิน

คู่มือการใช้งาน  

ฐานข้อมูลทรัพย์สิน

 

 

 


 

 

 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


 ประชาสัมพันธ์ 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

"คลิกที่นี่" 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  "คลิกที่นี่" 

แบบฟอร์มจองห้องพัก  "คลิกที่นี่"  ส่ง fax จองห้องพัก ที่เบอร์ 02-280-3610

เมื่อดำเนินการส่ง fax จองห้องพักแล้วให้ติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมอีกครั้ง

เพื่อยืนยันการจองห้องพัก

ให้เตรียมเสื้อแขนยาว เพื่อให้ความอบอุ่นมาด้วย

** เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมตามเวลาที่กำหนด

ให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาแทน เพื่อรักษาสิทธิ์ เนื่องจากกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

แผนที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ "คลิกที่นี่" 

 

 
การปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ e-LAAS วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

ประกาศ!!

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 1.เพิ่มเมนูสำหรับกำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงาน

สถานะการเงินประจำวัน

คู่มือการใช้งาน  

กำหนดชื่อและตำแหน่งสำหรับการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 

 

 2. แก้ไขเมนูสำหรับเรียกดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

โดยการรวมไว้ในเมนูเดียว

คู่มือการใช้งาน  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 

3.  เพิ่มเมนู รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

สำหรับเรียกดูรายงานรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) 

ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 

คู่มือการใช้งาน  

 รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี

 

 

4.  แก้ไขเมนู สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ปุ่มเลือกโครงการ

 นำประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบำเหน็จ บำนาญออก

คู่มือการใช้งาน   

 สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

 


5.  แก้ไขหน้าจอโอนงบประมาณปีปัจจุบัน และปีเก่า

เพิ่มให้มีช่องสำหรับระบุคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของรายการโอนลด 

คู่มือการใช้งาน   

โอนงบประมาณรายจ่าย

 โอนงบประมาณปีเก่า  

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1611

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23003
mod_vvisit_counterเมื่อวาน41307
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้97651
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน327605
mod_vvisit_counterเดือนนี้970334
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1301827
mod_vvisit_counterAll days63899030

We have: 604 guests, 19 bots online
Your IP: 110.164.67.113
Mozilla 5.0, Windows
Today: ส.ค. ๒๑, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.