top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


การให้บริการ Call Center ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ!!

ระบบ call center e-LAAS  02-206-6300

บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS

ในเรื่องการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปี 2561 

ในวันและเวลา ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 8.30-19.00 น.

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30-19.00 น.

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 8.30-20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 8.30-20.00 น. 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 8.30-22.00 น.

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. 

 
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน การเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.


 

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการฝึกอบรม

การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน

การเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ให้ อปท. โอนเงินค่าลงทะเบียน คนละ 3,650 บาท

โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  "คลิกที่นี่"

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 15 ต.ค.61

           

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

วันที่รายงานตัว

เวลา 13.00 น. – 18.00 น.

วัน เดือน ปี

สถานะ

1

1 – 3 พฤศจิกายน 2561

1  พ.ย. 61

 

2

4 – 6 พฤศจิกายน 2561

4 พ.ย. 61

 

3

6 – 8 พฤศจิกายน 2561

6 พ.ย. 61

 

4

8 – 10 พฤศจิกายน 2561

8 พ.ย. 61

 

5

11 – 13 พฤศจิกายน 2561

11 พ.ย. 61

 

6

13 – 15 พฤศจิกายน 2561

13 พ.ย. 61

 

7

15 – 17 พฤศจิกายน 2561

15 พ.ย. 61

 

8

18 – 20 พฤศจิกายน 2561

18 พ.ย. 61

 

9

20 – 22 พฤศจิกายน 2561

20 พ.ย. 61

 

10

22 – 24 พฤศจิกายน 2561

22 พ.ย. 61

 

11

25 – 27 พฤศจิกายน 2561

25 พ.ย. 61

 

12

27 – 29 พฤศจิกายน 2561

27 พ.ย. 61

 

13

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 

29 พ.ย. 61

 

14

2 – 4 ธันวาคม 2561

2 ธ.ค. 61

 

15

4 – 6 ธันวาคม 2561

4 ธ.ค. 61

 

16

6 – 8 ธันวาคม 2561

6 ธ.ค. 61

 

17

9 – 11 ธันวาคม 2561

9 ธ.ค. 61

 

18

11 – 13 ธันวาคม 2561

11 ธ.ค. 61

 

19

13 – 15 ธันวาคม 2561

13 ธ.ค. 61

 

20

16 – 18 ธันวาคม 2561

16 ธ.ค. 61

 

21

18 – 20 ธันวาคม 2561

18 ธ.ค. 61

 

22

20 – 22 ธันวาคม 2561

20 ธ.ค. 61

 

23

23 – 25 ธันวาคม 2561

23 ธ.ค. 61

 

24

6 – 8 มกราคม 2562

6 ม.ค. 62

 

25

8 – 10 มกราคม 2562

8 ม.ค. 62

 

26

10 – 12 มกราคม 2562

10 ม.ค. 62

 

27

13 – 15 มกราคม 2562

13 ม.ค. 62

 

28

15 – 17 มกราคม 2562

15 ม.ค. 62

 

29

17 – 19 มกราคม 2562

17 ม.ค. 62

 

30

20 – 22 มกราคม 2562

20 ม.ค. 62

 

31

22 – 24 มกราคม 2562

22 ม.ค. 62

 

32

24 – 26 มกราคม 2562

24 ม.ค. 62

 

33

27 – 29 มกราคม 2562

27 ม.ค. 62

 

34

29 – 31 มกราคม 2562

29 ม.ค. 62

 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้สำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์  02-883-1588

หรือ 02-8831580


 

 
แนวทางปฏิบัติในการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

แนวทางปฏิบัติในการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

                อปท. ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ กรณีที่ได้รับจัดสรรโดยไม่มีเป้าหมาย

หรือได้รับจัดสรรเกินเป้าหมายจริง ให้ส่งคืนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้ดำเนินการ ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ

(ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561) ดังนี้

1. นำใบเสร็จรับเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าว มาถอนคืนเงินรายรับ

ที่เมนู ระบบบัญชี>การปรับปรุงบัญชี>ถอนคืนเงินรายรับ>

ถอนคืนเงินรายรับในปี/ข้ามปี

2. จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และอนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

3. ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ 2561 ให้นำเช็คส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

และบันทึกการจ่ายเช็คในระบบ

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ให้ อปท. ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดังนี้

 

                - กรณี อปท. ต้องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0815.3/ว 2698

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ดำเนินการจัดหาพัสดุ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562

บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

2. เริ่มปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561) ให้ อปท. ดำเนินการ

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยรับแจ้งและจัดสรรเข้าแผนงาน

รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562

และให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำบนระบบ e-GP

ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

 

                - กรณี อปท. ต้องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในเดือน กันยายน 2561

ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ที่เมนู ระบบงบประมาณ >

ฐานข้อมูลสำหรับตั้งงบประมาณ > สร้างแหล่งงินงบประมาณล่วงหน้า

2. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

2.1 กรณีจัดซื้อจ้างบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ให้บันทึกข้อมูลบนระบบ e-LAAS ดังนี้

1) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >

 บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP > บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา จากระบบ e-GP

โดยใช้แหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า (จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้

เมื่อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ

(1 ต.ค. 2561))

2) เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับ

ให้เปลี่ยนแหล่งเงินจากเงินงบประมาณล่วงหน้า เป็นแหล่งเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP >

ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP

2.2 กรณีที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ให้บันทึกข้อมูลบนระบบ e-LAAS ดังนี้

1) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >

จัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

โดยใช้แหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า

2) เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับ

ให้เปลี่ยนเงินงบประมาณล่วงหน้า เป็นแหล่งเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง

 

 

 
การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งานระบบ e-LAAS

Call Center 02-2066300

หรือ 02-2419000 ต่อ 1607-1611

ลบข้อมูล  ต่อ 1608

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1611

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 

โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20359
mod_vvisit_counterเมื่อวาน35132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้137392
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน195144
mod_vvisit_counterเดือนนี้590513
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1380383
mod_vvisit_counterAll days64899592

We have: 302 guests, 37 bots online
Your IP: 182.52.91.9
Internet Explorer 7.0, Windows
Today: ก.ย. ๒๐, ๒๕๖๑
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.