top
logo

คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS

เข้าสู่ระบบ (Log In)


ประกาศปิดปรับปรุงระบบ 23 - 26 ส.ค.62 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 


ประกาศปิดปรับปรุงระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ e-LAAS

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 20:00 น.

ถึงวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 06:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก


 

 
ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 และ 15 สิงหาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคม 2562 และ 15 สิงหาคม 2562  เป็นต้นไป

จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 

1. การออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน

เพิ่มให้สามารถรับเงินเป็นแคชเชียร์เช็คได้

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

 

2. แก้ไข ให้สามารถเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

จากระบบ e-GP ได้

คู่มือการใช้งาน  คลิกที่นี่

 

3. ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ให้หัก ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.

แก้ไขให้สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินเป็นหักพักไว้ที่บัญชีเงินรับฝาก

ค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจ่ายเงินวันอื่นได้

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

 

4. เพิ่ม เมนู รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน 

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่ 

และรายละเอียด ประกอบงบทดลอง      คลิกที่นี่

   

5. แก้ไข เมนู ร่างประมาณการรายจ่าย เพิ่มให้เลือกงบ

และเลือกหมวดรายจ่ายได้

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

 

6. เพิ่มประเภทรายรับสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประเภท

ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตาย

โดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ (ขึ้นใช้งาน 15 สิงหาคม 2562)

 
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบ e-LAAS PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด


แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมดูแล


การใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password)


เพื่อเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์


ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)


ให้มีความปลอดภัย ตามหนังสือกรมส่งเสริม


การปกครองท้องถิ่น มท. 0808.4/ว 2698


ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

 

คลิกที่นี่ 

 

แบบคำขอสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 


 

 

 

 

 
แก้ไขระบบ 5-07-62 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 


ประกาศ!!


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป

จำนวน 2 รายการ ดังนี้


1. การทำฎีกาทุกประเภท ให้สามารถกรอกชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และตำแหน่งได้

คลิกที่นี่


2. เพิ่มเมนูออกเช็คทดแทน

และรายงานการออกเช็คทดแทน

 คลิกที่นี่


 

  

 

 

 
ปรับปรุงยอดเงินค่าใช้จ่าย อสม. ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศ

 

 

การรับเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร

 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำเดือน

 

มกราคม - พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ได้ดำเนินการแก้ไขการรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

จำนวน 76 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

ดังนี้

          1. จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บันทึกบัญชี


      ใบผ่านใบที่ 1 เดบิต  เงินรายรับ   XXX

                       เครดิต เงินฝากกระทรวงการคลัง    XXX

 

      ใบผ่านใบที่ 2 เดบิต  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจ

                                       หน้าที่ฯ              XXX 

                        เครดิต   เงินรายรับ      XXX 


     ใบผ่านใบที่ เดบิต เงินฝากกระทรวงการคลัง XXX

                        เครดิต  ค่าตอบแทน    XXX

                             

  ใบผ่านรายการบัญชี ทั้ง 3 ฉบับ จะมีคำอธิบายรายการ  "ปรับปรุงลดยอดรายรับและรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิกรุก ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ส่งข้อมูลการจ่ายเงินมาให้ผิดพลาดโดยเอาผลงานของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 มารวมจ่ายด้วยจำนวน XXX บาท                                      

  2. ปรับลดยอดรายจ่ายในทะเบียนรายจ่าย โดยเพิ่มยอดเงินในช่อง "งบประมาณคงเหลือ" ลดยอดเงินในช่อง "เบิกจ่าย" เรียบร้อยแล้ว

 

  รายละเอียด  จำนวนเงินที่ปรับปรุง และเลขที่ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   "คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


สอบถามการใช้งาน
ระบบ e-LAAS
Call Center 02-2066300
หรือ  02-2419000 ต่อ 1607,1608,1611

ขอรหัสเข้าใช้งาน ต่อ 1607 

ติดตามเอกสารแฟ็กซ์ อีเมล์ ต่อ 1607

 โทรสาร 02-2419044

 อีเมล์ spch0808.4@gmail.com

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบ


รายชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสรัญญา แปะทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

นางกฤติยา ศิริสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวิภาพร อินแก้ววงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

**ภาพรวมการคลัง อปท.**


ภาพรวมการคลังจาก อปท.

ที่บริหารการคลังด้วยระบบ e-LAAS 

คลิกแผนที่เพื่อดูรายงาน

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5324
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25807
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57466
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน256294
mod_vvisit_counterเดือนนี้557059
mod_vvisit_counterเดือนก่อน982691
mod_vvisit_counterAll days79399926

We have: 207 guests, 4 bots online
Your IP: 3.227.233.6
 , 
Today: ส.ค. ๑๙, ๒๕๖๒
Visitors Counter

กรณีศึกษา


bottom

ขับเคลื่อนโดย e-LAAS. Designed by: Joomla Theme, personal hosting. Valid XHTML and CSS.